Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Rozbiórka mostu nad potokiem Wapienica w ciągu ul. Koło w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Rozbiórka mostu nad potokiem Wapienica w ciągu ul. Koło w Ligocie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 18, 60 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka mostu nad potokiem Wapienica w ciągu ul. Koło w Ligocie.
Zakres prac :
Wykonanie rozbiórki mostu nad potokiem Wapienickim w km 2+687. Most przewidziany do rozbiórki jest obiektem trójprzęsłowym, o rozpiętości przęseł 9,5 m + 9,5 m + 9,5 m. Całkowita długość mostu wynosi 29 m, a szerokość ok. 6,9 m. Rozbiórce podlega konstrukcja nośna oraz filary.

CPV : 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV : 45.11.12.20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV : 45.23.32.80-5 Roboty w zakresie barier drogowych

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowych specyfikacjach technicznych - załącznik nr 2, przedmiarze robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 15 listopada 2007 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej roboty podobnej do przedmiotu zamówienia tj. rozbiórki lub budowy obiektu mostowego o rozpiętości min. 20 m i szer. min. 5 m., wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
b/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami w zakresie budowy mostów.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
VI Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jednej roboty podobnej do przedmiotu zamówienia tj. rozbiórki lub budowy obiektu mostowego o rozpiętości min. 20 m i szer. min. 5 m.,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Dokument stwierdzający, iż kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w zakresie budowy mostów wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.8. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium

nie wymagane

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 10.10.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.10.2007 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dni

Plik zip SIWZ
14‑09‑2007 13:13:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑09‑2007 13:14:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑09‑2007 13:14:07
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2007 13:14:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie