Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ' Sprzątanie przystanków na terenie miasta i sołectw'.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzątanie przystanków na terenie miasta i sołectw.
Numer ogłoszenia: 133818 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2147114, fax 032 2147152, 2147182.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie przystanków na terenie miasta i sołectw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice - szczegółowy opis oraz zakres prac stanowi załącznik nr 1 , wykaz przystanków oraz wykaz koszy zawiera załącznik nr 2. Załączniki te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
  a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówienia;
  d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
  2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
  a/ Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu :
  - minimum 2 pojazdy kryte- przeznaczone do utrzymania czystości na przystankach i zimowego utrzymania tzn: przeznaczone do wywozu śniegu , lodu , śmieci , środków chemicznych do utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej , przewozu osób itp.
  - minimum 1 szt. piaskarki
  - minimum 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem
  b/ Wykonawca winien oświadczyć ,iż będzie dysponować odpowiednią ilością osób do realizacji niniejszego zadania,
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
  Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
  Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
  1.1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
  1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  1.3.Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
  1.4.wykaz ,iż wykonawca posiada dostępność do:
  - minimum 2 pojazdów krytych- przeznaczonych do utrzymania czystości na przystankach i zimowego utrzymania tzn: przeznaczone do wywozu śniegu , lodu , śmieci , środków chemicznych do utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej , przewozu osób itp.
  - minimum 1 szt. piaskarki
  - minimum 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem
  1.5.oświadczenie ,iż wykonawca będzie dysponował odpowiednią ilością osób do realizacji niniejszego zadania
  1.6.Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać część usługi, (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców)
  Wykaz powinien zawierać:
  - nazwę i adres podwykonawców
  - podanie zakresu prac ( z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował).

  W/w wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
pok.415 ( III piętro)
koszt SIWZ 11,60 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
biuro podawcze ( parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  03‑08‑2007 10:40:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  03‑08‑2007 10:40:17
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2007 10:40:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie