Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:'Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice '.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice
Numer ogłoszenia: 140064 - 2007; data zamieszczenia: 10.08.2007


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2147114, fax 032 2147152, 2147182.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Zakres prac: a/ codzienne opróżnianie koszy ulicznych ; b/ ręczne i mechaniczne utrzymanie czystości chodników , placów , parkingów , zatok parkingowych, jezdni ; c/ zimowe utrzymanie chodników , placów , alejek , parkingów , zatok parkingowych; d/ codzienne usuwanie nieczystości z powierzchni terenów zielonych w pasach drogowych; Średnia miesięczna ilość wywozu nieczystości ok. 90 m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9, 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30.04.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp : a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu : 2.1. Wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z oczyszczaniem (tj. zamiatanie, oczyszczanie ulic, dróg, placów, parkingów, opróżnianie koszy na śmieci) wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania . 2.2. Wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej zimowym utrzymaniem chodników ( tj. odśnieżanie ,zwalczanie śliskości) wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania. 2.3. Wykonawca winien wykazać się dostępnością do następującego sprzętu: a/ 2 szt. pojazdów przeznaczonych do odśnieżania chodników, b/ 2 szt. mechanicznych odśnieżarek chodnikowych , c/ 1 szt. pługo - piaskarki, d/ 1 szt. koparko - ładowarki , e/ 1 szt. samochodu samowyładowczego, f/ 2 szt. pojazdów do wywozu nieczystości, g/ mechanicznej zamiatarki do oczyszczania jezdni wyposażonej w urządzenie zraszające o szer. oczyszczania min.2000 mm . Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ustawy - załącznik nr 5, 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy). 1.4 wykaz wykonanych / wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z oczyszczaniem (tj. zamiatanie, oczyszczanie ulic, dróg, placów, parkingów, opróżnianie koszy na śmieci) Wykaz ten winien zawierać: a/ nazwę zamawiającego, b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi, c/ termin realizacji, 1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.4. 1.6. wykaz wykonanych / wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z zimowym utrzymaniem chodników (tj. odśnieżanie , zwalczanie śliskości) . Wykaz ten winien zawierać: a/ nazwę zamawiającego, b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi, c/ termin realizacji, 1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.6. 1.8. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część prac (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.) Wykaz powinien zawierać: a/ nazwę i adres podwykonawców b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował), 1.9 wykaz sprzętu, 1.10. wypełniony formularz cenowy, utrzymania pasa drogowego dróg gminnych- załącznik nr 6 , 1.11. wypełniony formularz cenowy ,utrzymania pasa drogowego dróg powiatowych- załącznik nr 7. Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice pokój 415 ( III piętro ). Koszt SIWZ 19,10 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 Biuro Podawcze (parter).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  10‑08‑2007 15:12:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  10‑08‑2007 15:12:29
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2007 15:12:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie