Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ' Modernizacje ulicy Rybackiej w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Modernizacja ulicy Rybackiej w Ligocie ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 44,50 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Rybackiej w Ligicie.
Prace będą obejmowały :
Roboty pomiarowe 0,344 km , roboty ziemne 92,828 m3 z wywozem urobku materiał wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna , humusowanie skarp - 620,57m2 ,
zryflowanie istniejącej podbudowy na głębokość 15 cm oraz jej uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31,5 mm wraz z dodatkiem cementu w ilości 5% -1046,84 m2 , wykonanie podbudowy tłuczniowej - 371,31 m2 , skropienie podbudowy emulsją asfaltową - 1203,04 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 6 cm warstwa ścieralna -1203,04 m2 , profilowanie, uzupełnianie tłuczniem oraz zagęszczanie poboczy - 302,11 m2

CPV 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei , wyrównanie terenu

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 2 ;
przedmiar robót załącznik nr 3 ,
które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia
Okres realizacji zamówienia - 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie min 3 robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania
nawierzchni asfaltowej , o wartości min. 90 000zł brutto. zł każda, wraz z
potwierdzeniem ich należytego wykonania .

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 21.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  30‑07‑2007 14:53:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  30‑07‑2007 14:53:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2007 14:53:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie