Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:'Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice'.


Ogłoszenie o zamówieniu


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 30, 00 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych ( pokój 415 ) w godz. 8.00-15.00, w czwartek od 9.00-16.00, tel. 0.32/214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

I Przedmiotem zamówienia są :
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice sezonach zimowych : 2007/2008 i 2008/2009 z podziałem na strefy.
Przedmiotem zamówienia są : prace obejmujące wykonanie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Zakres prac :
a/ usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami uszorstniającymi (żużel, piasek) i rozmrażającymi ( mieszanką solno - piaskową, solno - żużlową );
b/ odśnieżanie dróg;
c/ odśnieżanie i posypywanie chodników oraz schodów piaskiem;
d/ odśnieżanie i posypywanie zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się komunikacji miejskiej;
Podział Gminy Czechowice-Dziedzice na strefy :
Strefa I "CENTRUM- PÓŁNOC"
drogi gminne - 51, 412 km
drogi powiatowe - 22, 268 km
Strefa II "POŁUDNIE"
drogi gminne - 49, 358 km
drogi powiatowe - 25, 327 km
Strefa III "GÓRNE-DOLNE"
drogi gminne - 28, 746 km
drogi powiatowe - 7, 500 km
Strefa IV "ZABRZEG"
drogi gminne - 34, 603 km
drogi powiatowe - 4, 139 km
Strefa V "MILIARDOWICE"
drogi gminne - 10, 565 km
drogi powiatowe - 8, 424 km
Strefa VI "LIGOTA"
drogi gminne - 28, 626 km
drogi powiatowe - 0, 000 km
Strefa VII "BRONÓW"
drogi gminne - 11, 680 km
drogi powiatowe - 10, 821 km

CPV : 90 21 20 00-0 - Usługi odśnieżania

Szczegółowy zakres usługi wraz z wykazem dróg zimowego utrzymania, z podziałem na strefy zawiera - Załącznik nr 1 ( specyfikacja usługi ).
Załącznik ten stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne strefy ( I-VII )
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II Termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa sezony zimowe tj. :
Sezon zimowy - 2007/2008,
Sezon zimowy - 2008/2009;
Termin wykonywania zamówienia : 15 październik - 30 kwietnia każdego roku
Termin rozpoczęcia : od dnia zawarcia umowy.
Termin zakończenia : 30 kwietnia 2009 roku.

III Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do "Zimowego utrzymania dróg
gminnych i powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice";
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie "Zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na
terenie Gminy Czechowice-Dziedzice";
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu :
2.1. Wykonawca winien oświadczyć, iż będzie dysponować odpowiednią
ilością osób do realizacji niniejszego zamówienia umożliwiającą obsługę
maszyn wraz z osobą kierującą akcją.
2.2. Wykonanie/wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością
min. jednej usługi podobnej do przedmiotu zamówienia tj.
prowadzenie zimowego utrzymanie dróg wraz z potwierdzeniem ich
należytego wykonania i określeniem km dróg.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełnić następujące warunki na poszczególne strefy w km :
dla strefy I "CENTRUM-PÓŁNOC" - zakres min. 65 km dróg
dla strefy II "POŁUDNIE" - zakres min. 70 km dróg
dla strefy III "GÓRNE-DOLNE" - zakres min. 25 km dróg
dla strefy IV "ZABRZEG" - zakres min. 30 km dróg
dla strefy V "MILIARDOWICE" - zakres min. 9 km dróg
dla strefy VI "LIGOTA" - zakres min. 25 km dróg
dla strefy VII "BRONÓW" - zakres min. 10 km dróg
W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość stref zakres określony jako minimalny przy strefach sumuje się.
2.3. Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu :
a. min. (1) jednego pojazdu do patrolowania dróg niezależnie na jaką ilość stref
Wykonawca zamierza składać ofertę.
b. dla strefy I lub strefy II
- 3 pługo - piaskarki na pojazdach samochodowych,
- 3 pługi wraz z ciągnikiem kołowym o mocy nie mniejszej niż 80 KM,
- 2 rozrzutniki do ciągnika,
- 2 pojazdy do odśnieżania chodników ( mikrociągniki lub pojazdy przeznaczone do odśnieżania chodników ),
- 1 koparko - ładowarka,
- 1 samochód samowyładowczy, przy czym jeśli Wykonawca posiada samochód samowyładowczy w osprzęcie pługo - piaskarki dodatkowy samochód wyładowczy nie jest wymagany
c. dla strefy III lub strefy IV lub strefy VI
- 2 pługi wraz z ciągnikiem kołowym o mocy nie mniejszej niż 80 KM,
- 1 pług wraz z ciągnikiem kołowym z napędem 4x4,
- 2 rozrzutniki do ciągnika,
- 1 pojazd do odśnieżania chodników (mikrociągniki lub pojazdy przeznaczone do odśnieżania chodników),
- 1 koparko - ładowarka,
d. dla strefy V lub strefy VII
- 1 pługo - piaskarki na pojazdach samochodowych wraz z obsługą ( używana na drogach powiatowych ),
- 3 pługi wraz z ciągnikiem kołowym o mocy nie mniejszej niż 80 KM,
- 2 rozrzutniki do ciągnika wraz z obsługą,
- 1 pojazd do odśnieżania chodników ( mikrociągniki lub pojazdy przeznaczone do odśnieżania chodników ),
- 1 koparko - ładowarka,
W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość stref winien wykazać się dostępem do sumy sprzętu wymaganego dla poszczególnych stref.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2. Dowód wniesienia wadium,
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.5. Aktualne zaświadczenia :
a/ właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem
podatków opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody przewidzianej
prawem na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
b/ właściwego oddziału ZUS ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych ) lub
KRUS ( Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ) o nie zaleganiu
z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczenie o uzyskaniu zgody
przewidziane prawem na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w
zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez
spółkę.
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
1.8. Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia min. jednej usługi
tj. prowadzenie zimowego utrzymania dróg wraz z określeniem kilometrów
dróg :
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych/wykonywanych usług,
dla strefy I "CENTRUM- PÓŁNOC" - zakres min. 65 km dróg
dla strefy II "POŁUDNIE" - zakres min. 70 km dróg
dla strefy III "GÓRNE-DOLNE" - zakres min. 25 km dróg
dla strefy IV "ZABRZEG" - zakres min. 30 km dróg
dla strefy V "MILIARDOWICE" - zakres min. 9 km dróg
dla strefy VI "LIGOTA" - zakres min. 25 km dróg
dla strefy VII "BRONÓW" - zakres min. 10 km dróg
W przypadku gdy Wykonawca złoży oferty częściowe na większą ilość stref zakres określony jako minimalny przy strefach sumuje się.
c/ termin realizacji,
1.9. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt. 1.8.
1.10. Wykaz odpowiedniej ilości pracowników umożliwiających obsługę maszyn wraz z osobą kierującą akcją.
1.11. Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca do prowadzenia Akcji Zimowej.
1.12. Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część usługi (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców,
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.13. Wykonawca określi cenę w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4a-4g ( odpowiednio do każdej z części zamówienia ).

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: Dla poszczególnych części zadania:

Strefa nr I "CENTRUM- PÓŁNOC" w wysokości 10.200,- zł
Strefa nr II "POŁUDNIE" w wysokości 10.900,- zł
Strefa nr III "GÓRNE-DOLNE" w wysokości 4.300,- zł
Strefa nr IV "ZABRZEG" w wysokości 3.800,- zł
Strefa nr V "MILIARDOWICE" w wysokości 3.200,- zł
Strefa nr VI "LIGOTA" w wysokości 2.200,- zł
Strefa nr VII "BRONÓW" w wysokości 4.000,- zł

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 21 września 2007 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21 września 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 - sala narad

Termin związania ofertą: 60 dni

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich : 13.08.2007 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  13‑08‑2007 15:27:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  13‑08‑2007 15:27:03
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2007 15:27:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie