Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Modernizacja ulicy Zawiście w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Modernizacja ulicy Zawiście w Ligocie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 44,00 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 209 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Zawiście w Ligocie.
Prace będą obejmowały :
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , odtworzenie trasy i punktów wysokościowych -0,466 km, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi -35,16 m3 z wywozem urobku - materiał wykonawcy , dalszy wywóz kalkulacja indywidualna , humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm- 545,20 m2, zryflowanie istniejącej podbudowy na 8 cm oraz jej uzupełnienie kruszywem łamanym 0-31,5 mm wraz z dodatkiem cementu w ilości 5%, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach i wjazdach, warstwa dolna o grubości 15 cm a górna o grubości 8 cm-140,64 m2, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową ( podbudowy) -1554,62 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych ( warstwa ścieralna) grubości 6 cm -1554,62 m2 , profilowanie, uzupełnienie tłuczniem oraz zagęszczenie poboczy -454,02 m2.


CPV: 45.23.00.00-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej, o wartości min. 120.000 zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Wadium: nie wymagane.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 07.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  16‑07‑2007 13:58:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  16‑07‑2007 13:58:07
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2007 13:58:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie