Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: 'Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wyposażeniem'.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wyposażeniem"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 537,50 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Inwestycji , Remontów i Zamówień Publicznych ( pokój 209 ) w godz. 8.00-15.00, w czwartek od 9.00-17.00, tel. (0.32) 214-71-37 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl

I. Przedmiotem zamówienia jest jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z widownią wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym i przewiązką łączącą z budynkiem szkoły oraz wyposażenie sali w sprzęt sportowy. Obiekt zlokalizowany będzie na działkach nr 491/76 i 491/78 położonych w Czechowicach - Dziedzicach na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2.
Sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, w części sali sportowej - parterowym, w części zaplecza - 3- kondygnacyjnym.
Dane konstrukcyjno - materiałowe:
o Stopy fundamentowe, ścianki podwalinowe i ławy: z betonu C16/20 (B20) zbrojone stalą A-III;
o Główna konstrukcja nośna sali: ramy dwuprzegubowe o rozpiętości 24 m
w rozstawie 4,8m z drewna klejonego,
o Konstrukcja zaplecza sali szkieletowa: słupy i płyty stropowe żelbetowe;
o Ściany konstrukcyjne łącznika: murowane z bloczków z betonu komórkowego;
o Ściany zewnętrzne sali:
- pionowe części ścian bocznych oraz fragmenty ścian szczytowych są pokryte panelami elewacyjnym typu "sandwich" w układzie pionowym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm;
- wypukły pas poziomy wokół budynku jest pokryty warstwową ścianą osłonową złożoną z kaset stalowych wypełnionych wełną mineralną grubości 12,0 cm
i blachy arkadowej lub falistej w układzie poziomym;
o Ściany zewnętrzne łącznika: murowane z bloczków z betonu komórkowego
o Dach budynku hali: dwuspadowy, z płyt dachowych typu "sandwich"
z wypełnieniem pianką poliuretanową gr. 8,0 cm; konstrukcja - płatwie dachowe o rozpiętości 4,8 m w rozstawie 2,0 m oraz płatwie ścian bocznych o tej samej rozpiętości w rozstawach 1,7 m i 2,0 m połączone przegubowo do płaszczyzn bocznych elementów ram; stężenia konstrukcji - ściągi stalowe;
o Dach łącznika: jednospadowy, poryty blachą ocynkowaną malowaną; izolacja - wełna mineralna grubości 10,0 cm mocowana od spodu do rusztu stalowego; konstrukcja - więźba drewniana;

Dane techniczne obiektu:
Wymiary gabarytowe 24,20m x 48,32m x 9,13m; powierzchnia zabudowy 1234,37 m2; powierzchnia użytkowa 1402,50 m2; kubatura 9839,89 m3


Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 2), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.


Zakres ilościowy i rzeczowy robót określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, zestawieniu ilościowym i rzeczowym wyposażenia sali- załącznik nr 3,które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


CPV 45.21.22.22-8 sale gimnastyczne
45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę
45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
36.40.00.00-5 artykuły i sprzęt sportowy
36.42.00.00-1 sprzęt gimnastycznyOferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


II Termin wykonania zamówienia:

Do 14 sierpnia 2008 roku

III Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1.Udzielenie min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2.2.Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o wymiarach co najmniej zbliżonych do przedmiotu zamówienia, o kubaturze minimum 5000 m3 i wartości zadania minimum 1,9 mln zł. brutto każda, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora
lub
wykonanie jednej sali gimnastycznej lub hali sportowej j.w. i innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min.5000 m3 i wartości zadania minimum 1,9 mln zł. brutto każdy w zakresie , którego wchodziły roboty żelbetowe, murowe , wykończeniowe , instalacji elektrycznej, wod.-kan., C.O. , wentylacyjnej wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora
2.3.Wykazanie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty.
2.4. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego,
a/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.5. Wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 55 % zakresu rzeczowego umowy.


Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: 31.000,00 zł.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 14 sierpnia 2007 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 sierpnia 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305.

Termin związania ofertą: 30 dni

Aby pobrać SIWZ kliknij prawym przyciskiem myszy na poniższe linki i wybierz z menu : Zapisz element docelowy jako ...
Ściagnięte części SIWZ należy wypakować rozpocząnając od pliku: _013_001_041_99801.rar

SIWZ można również pobrać bezpośrednio pod linkiem : http://www.czechowice-dziedzice.pl/zamowienia/siwz_gp2.rar

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑07‑2007 15:13:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑07‑2007 15:13:29
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2007 15:13:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie