Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H.Sienkiewicza i ul. N.Barlickiego - III etap'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza i ul. N. Barlickiego - III etap".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 17, 50 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest "Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza i ul. N. Barlickiego - III etap".

Zakres prac :
Rozbiórka istniejących nawierzchni alejek wraz z odwozem gruzu. Wykonanie korytowania oraz podbudów z tłucznia kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nawierzchni alejek z kostki brukowej betonowej typu Akropol z układaniem wzorów. Wykonanie poboczy ziemnych wraz z obsianiem trawą za obrzeżami.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów niż wskazane w przedmiarze robót - Załącznik nr 1, lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

CPV : 45.23.32.51-3 Wymiana nawierzchni

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót - Załącznik nr 1, szczegółowych specyfikacjach technicznych - Załącznik nr 2, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 23 listopada 2007 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wartości 120.000 zł każda / brutto /, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących
wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna itp.) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej o wartości 120.000 zł każda / brutto /,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć
jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany
podwykonawca będzie realizował),
1.7. Kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium

nie wymagane

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 12.10.2007 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - sala narad.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑09‑2007 13:09:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑09‑2007 13:09:10
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2007 13:09:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie