Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza i ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach–III etap Remont rozdzielnicy elektrycznej.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: "Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza i ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach-III etap-Remont rozdzielnicy elektrycznej".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 16,00 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Referat Inwestycji i Rozwoju Miasta pok. 209 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00 - 15.00, w czwartek w godz. 9.00 - 17.00, tel. (0.32) 214-71-37 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest remont rozdzielnicy elektrycznej sceny zlokalizowanej w Parku Miejskim w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. H. Sienkiewicza i ul. N. Barlickiego.
Dane techniczne i konstrukcyjno - materiałowe:
Rozdzielnicę sceny zaprojektowano jako wolnostojącą w obudowach z materiału izolacyjnego. Rozdzielnica posadowiona będzie na fundamencie betonowym, prefabrykowanym. Kable zasilające należy wprowadzić na zaciski projektowanego złącza kablowego typu ZK-3a rozdzielnicy sceny RS.
Wyposażenie rozdzielnicy:
1x gniazdo natablicowe 3f 63A, IP44
4x gniazdo natablicowe 3f 32A, IP44
6x gniazdo natablicowe 1f 16A, IP44
8x oświetlenie sceny poprzez wyłącznik
Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TT. W instalacji odbiorczej zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o czułości 30 mA oraz wyłączniki samoczynne. Zacisk ochronny w rozdzielnicy RS należy połączyć z istniejącym uziomem bednarką FeZn 25x4. Przewód ochronny należy doprowadzić do wszystkich odbiorników energii elektrycznej. Rezystancja uziemień ochronnych wraz z przewodami uziemiającymi ≤ 694 Ω.
W rozdzielnicy RS zaprojektowano ochronę przed przepięciami w postaci ochronników V25B+C/3+NPE. Rezystancja uziemienia ochronników wraz z przewodami uziemiającymi nie może przekroczyć 10 Ω.


Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.31.0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 29 czerwca 2007 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie dwóch robót o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. remont rozdzielnicy elektrycznej wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania przez inwestora.
3. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego:
• kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami SEP co najmniej do 1kV D
wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
4. Wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 100 % zakresu rzeczowego umowy, oraz warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Wadium: nie wymagane

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 29.05.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.05.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑05‑2007 11:58:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑05‑2007 11:58:31
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2007 11:58:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie