Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na' Asfaltowanie ulicy Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach'.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Asfaltowanie ulicy Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 42,90 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 209 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest asfaltowanie ulicy Starowiejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Prace będą obejmowały :
Wykonanie jezdni
Roboty pomiarowe 0,34 km, plantowanie poboczy ręcznie o grubości do ścięcia do 10 cm-188,1 m2, profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie-1054 m2 , mechaniczne frezowanie nawierzchni grubości 5cm-6m2 , ręczne oczyszczanie nawierzchni nieulepszonej - 1054m2, skropienie nawierzchni asfaltem -1020 m2,wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm-1054 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 1020m2, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych grubości 4 cm-1020 m2- krawędzie jezdni smarowane bitumem, utwardzenie poboczy tłuczniem-28,215m3.
Wykonanie zjazdów do posesji
Rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznej ręcznie grubości 4 cm-24m2, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych " trylinka" grubości 12 cm-40,50 m2 , wywiezienie gruzu-5,82 m3, gruz wykonawcy , prace ziemne koryto pod wjazdy -59,22 m3 ,urobek wykonawcy. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm -192 m2 i warstwa górna grubości 10cm-192 m2 , skropienie nawierzchni asfaltem192 m2, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm-192 m2 , skropienie nawierzchni asfaltem -192 m2 , wykonanie nawierzchni ścieralnej grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych -192 m2.

CPV: 45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej, o wartości min. 80 000 zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania


Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 01.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑07‑2007 14:14:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑07‑2007 14:14:44
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2007 14:14:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie