ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:'Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul.Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul.Matejki do ul. Fałata'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Polnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od ul. Matejki do ul. Fałata".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 31,10 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanał D( odc. D1 od ul. Fałata wzdłuż ul. Polnej do D 10 przy ul. Matejki) wraz przyłączami do przyległych budynków.
Zakres rzeczowy -rury Ø 250/200/160 mm PCV o łącznej długości 251,5 mb.
W tym :
- Ø 250 mm PVC L = 69 mb - odc.D1-D7
- Ø 200 mm PVC L = 70,5 mb -odc.D7-D10
- Ø 160 mm PVC L = 112 mb - przyłącza do budynków

CPV: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
rurociągów do odprowadzania ścieków.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w projekcie wykonawczym - załącznik 1, przedmiarze robót- załącznik nr 2 , specyfikacji technicznej- załącznik nr 3 oraz w dodatkowych informacjach do wyceny robót - załącznik 4 ) , które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 26 października 2007 roku

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót kanalizacji sanitarnej łącznie o średnicach Ø 250/200/160 mm PVC - o długości min. 250 mb - każda i o wartości min.50 tys. zł. każda ,wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
c/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 22.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑08‑2007 11:27:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑08‑2007 11:27:21
Data ostatniej aktualizacji:
01‑08‑2007 11:27:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie