Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: 'Modernizacja ulicy Ks.J. Londzina w Zabrzegu oraz remont istniejacej nawierzchni'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Modernizacja ulicy Ks. J. Londzinaw Zabrzegu oraz remont istniejącej nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 26 ,00 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja ulicy Ks. J. Lodzina w Zabrzegu na długości 643 mb.
Prace będą obejmowały:
mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej -118mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej o grubości 5cm-59 m2 ; rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm- 5mb; wywóz gruzu- uwaga materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna -3,625 m2. Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości 15cm-50 m2 ; prace ziemne mechaniczne
( koryto pod wjazdy , pobocza tłuczniowe, kanalizacja, dren , ława betonowa , korytka ściekowa) -134,23 m3 ;prace ziemne ręczne -4,10 m3 - uwaga urobek z prac ziemnych materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna.
Wykonanie podsypki piaskowej pod rury grubości 10cm oraz obsypanie rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury -16,8 m3 ; wykonanie kanalizacji z rur PCV o średnicy 200 mm -47 mb ; wykonanie studni rewizyjnych system VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięcie rura teleskopowa właz typu ciężkiego-2 szt.; wykonanie studzienki ściekowej -1 szt. ; zasypanie wykopu -10,8 m3 ; włączenie kanalizacji z rur PCV średnicy 200 mm do istniejącej studni rewizyjnej betonowej -1 szt.; ułożenie drenu z PCV o średnicy 100 mm owiniętego włókniną i obsypanego tłuczniem- średnia głębokość posadowienia 0,5 m ; profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża -1854,0 m2 ; wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm-178,45 m2 ; ułożenie ławy betonowej pod krawężniki , korytka ściekowe i odwodnienia liniowe-13,98 m3 ; ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12 x 25cm- 80mb ; ułożenie ścieków betonowych o grubości 20 cm -162 mb ; ułożenie odwodnienia liniowego typu ACO AS-100 o wysokości 160 mm z rusztem żeliwnym -6mb ;oczyszczenie mechaniczne nawierzchni asfaltowej -150m2 ; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem -166,86 m3; skropienie podbudowy asfaltem-1854,0 m2 ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości 4cm-608,4 m2 ; skropienie nawierzchni asfaltem-685,8 m2 ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości 4cm-664,50 m2 a o grubości 6 cm-1347,03 m2 ; oblanie krawędzi asfaltem -98,16 m2 ; obsypanie poboczy tłuczniem-12,45 m3 ; plantowanie poboczy-1400 m2 ; humusowanie poboczy-350m2 .

Remont istniejącej nawierzchni w ul. Ks. J. Londzina Zabrzegu na długości 232 mb.
Prace będą obejmowały:
Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej-35 mb; rozebranie mechaniczne nawierzchni asfaltowej o grubości 6cm -1086,10m2 ; wywiezienie gruzu -uwaga materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna -65,166m3 ; prace ziemne mechaniczne - uwaga urobek Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna-9,696m3 ; wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubosci15 cm-32,32 m2 ; profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podloża-1086,10 m2 ; skropienie podbudowy asfaltem-1051,20m2 ; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą) wiążącą asfaltową o grubości 4 cm-1134,92 m2 ; skropienie nawierzchni asfaltem-1134,92 m2; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną o grubości 4 cm -1061,72m2 ; oblanie krawędzi- 43,80 m2 ; plantowanie poboczy-343,20 m2 ; humusowanie poboczy -132,0m2.

CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1 i 1a, specyfikacji technicznej- załącznik nr 2, dokumentacji projektowej -załącznik 3, opisowej charakterystyce zadania- załącznik nr 3a ,które stanowią część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia :5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Wadium:

nie wymagane

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach, o wartości min. 210 000zł brutto. zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentac i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1 .oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ustawy Pzp,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach, o wartości min. 210 000 zł brutto każda;
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt.1.4.
1.6. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:

a/ nazwę i adres podwykonawców
b/podanie zakresu prac(z procentowym udziałem, które dany podwykonawca ędzie realizował),
1.8. kosztorys ofertowy uproszczony.

Kryterium oceny ofert:

cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 10.10.2007 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.10.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 sala narad.

Termin związania ofertą: 30 dni


Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑09‑2007 14:14:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑09‑2007 14:14:02
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2007 14:14:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie