Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na " Utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 29.70 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie miasta Czechowice-Dziedzice.
Zakres prac:
a/ codzienne opróżnianie koszy ulicznych ;
b/ ręczne i mechaniczne utrzymanie czystości chodników , placów , parkingów , zatok parkingowych, jezdni ;
c/ zimowe utrzymanie chodników , placów , alejek , parkingów , zatok parkingowych;
d/ codzienne usuwanie nieczystości z powierzchni terenów zielonych w pasach
drogowych;

Średnia miesięczna ilość wywozu nieczystości ok. 90 m3.


CPV 90.20.00.00-9 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
CPV 90.21.20.00-6 usługi odśnieżania
CPV 90.21.30.00-3 usługi usuwania oblodzeń

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 1;
wykaz dróg gminnych podlegających zamówieniu - załączniki nr 2a i 2b;
wykaz dróg powiatowych podlegających zamówieniu - załączniki nr 3a i 3b;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: 1 listopada 2007 r.
Termin zakończenia : 30 kwietnia 2009 r.


Wadium : 24 018,00 zł


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

2.1. Wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z oczyszczaniem (tj. zamiatanie, oczyszczanie ulic, dróg, placów, parkingów, opróżnianie koszy na śmieci) wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania .
2.2. Wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej zimowym utrzymaniem chodników ( tj. odśnieżanie ,zwalczanie śliskości) wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.
2.3. Wykonawca winien wykazać się dostępnością do następującego sprzętu:
a/ 2 szt. pojazdów przeznaczonych do odśnieżania chodników,
b/ 2 szt. mechanicznych odśnieżarek chodnikowych ,
c/ 1 szt. pługo - piaskarki,
d/ 1 szt. koparko - ładowarki ,
e/ 1 szt. samochodu samowyładowczego,
f/ 2 szt. pojazdów do wywozu nieczystości,
g/ mechanicznej zamiatarki do oczyszczania jezdni wyposażonej w urządzenie zraszające o szer. oczyszczania min.2000 mm .

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4 wykaz wykonanych / wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z oczyszczaniem (tj. zamiatanie, oczyszczanie ulic, dróg, placów, parkingów, opróżnianie koszy na śmieci)
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi,
c/ termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz wykonanych / wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.1 usługi podobnej do przedmiotu zamówienia związanej z zimowym utrzymaniem chodników (tj. odśnieżanie , zwalczanie śliskości) .
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej/wykonywanej usługi,
c/ termin realizacji

1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 1.6.
1.8. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część prac (załączyć jeżeli
wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.9 wykaz sprzętu,
1.10. wypełniony formularz cenowy, utrzymania pasa drogowego dróg gminnych-
załączniki nr 6a i 6b ,
1.11. wypełniony formularz cenowy ,utrzymania pasa drogowego dróg powiatowych- załączniki nr 7a i 7b.


Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 16.10.2007 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.10.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003- sala narad .

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑10‑2007 16:05:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑10‑2007 16:05:45
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2007 16:05:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie