Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:'Adaptacja budynku przy ul. J.Kochanowskiego na lokale socjalne'.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Adaptacja budynku przy ul. J.Kochanowskiego na lokale socjalne.
Numer ogłoszenia: 144291 - 2007; data zamieszczenia: 17.08.2007


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2147114, fax 032 2147152, 2147182.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku przy ul. J.Kochanowskiego na lokale socjalne..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową budynku administracyjno-laboratoryjnego wraz z jego nadbudową o jedną kondygnację, na budynek mieszczący 33 niezależne socjalne lokale mieszkalne, o łącznej pow. użytkowej 1196 ,40 m2 i kubaturze 7632,80 m3, zgodnie z opracowanym projektem, polegających głównie na : - przebudowie wewnętrznych klatek schodowych, - wykonanie niezbędnych wyburzeń i zamurowań , - budowie nowych ścian i ścianek działowych, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - likwidacji istniejącego strychu i dachu z płyt żelbetowych z konstrukcją podporową żelbetową, - nadbudowa budynku jedną kondygnację, - wykonanie stropodachu wentylowanego i drewnianego dachu płaskiego krytego papą termozgrzewalną, - wykonanie elewacji budynki wraz z ociepleniem styropianem. Obiekt posiada przyłącza do sieci zewnętrznych : elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej bez konieczności przebudowy. Podstawowe parametry zabudowy : budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny 544,70 m2 wejścia i podjazdy projektowane 73,50 m2 chodniki 350,00 m2 dojazd z placem manewrowym 250,00 m2 śmietnik 14,00 m2 piaskownica 16,00 m2 istniejące parkingi 200,00 m2 powierzchnia wolna 1 036,80 m2 Podstawowe dane konstrukcyjno-materiałowe. Fundamenty elementów nowych, schody, ławy betonowe . Ściany piwnic, klatek schodowych - murowane z pustaków ceramicznych .Ściany nadziemia, nadbudowy, klatek schodowych, działowych - murowane z pustaków ceramicznych. Belki i nadproża żelbetowe wylewane na mokro, prefabrykowane typu L, oraz w przebiciach stalowe z kształtowników walcowanych. Schody - płytowe żelbetowe, wylewane na mokro z okładziną lastryko. Stropy- prefabrykowane gęstożebrowe . Ścianki działowe - lekkie z płyt gipsowych. Sufity pomieszczeń mieszkalnych - Przewody dymowe - murowane z cegły pełnej. Przewody wentylacyjne - murowane z kształtek ceramicznych. Dach - płaski, drewniany, czterospadowy, kryty papą termozgrzewalną na poszyciu z desek. Stolarka okienna - okna PCV, stolarka drzwiowa - drewniana typowa. Rynny i rury spustowe - PCV Elewacja - tynk akrylowy na siatce nylonowej. Lokalizacja. Obiekt przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. J. Kochanowskiego, na działce nr 555/6 stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.10.00-9, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.06.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 32.000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp : 1.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu : 2.1. Udzielenie min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, 2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie budowy polegające na nadbudowie lub przebudowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą dachu i instalacji o kubaturze minimum 7500 m 3 każda i wartości zadania minimum 2 mln. zł brutto każda ,wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora, lub wykonanie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych o kubaturze minimum 7500 m3 każdy i o wartości zadania minimum 2 mln. zł. brutto każdy , wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora. 2.3.Wykazanie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty. 2.4. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego, a/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, c/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 2.5. Wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 60 % zakresu rzeczowego umowy. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą - spełnia- nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5, 1.2. dowód wniesienia wadium 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy), 1.5. zaświadczenia: a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b/ właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę. 1.6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie budowy polegające na nadbudowie lub przebudowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą dachu i instalacji o kubaturze minimum 7500 m 3 każdy i wartości zadania minimum 2 mln. zł brutto każdy lub wykonanie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych o kubaturze minimum 7500 m3,każdy i o wartości zadania minimum 2 mln. zł. brutto każda , Wykaz ten winien zawierać: a/ nazwę zamawiającego, b/ dokładny zakres wykonanej roboty wraz z podaniem kubatury c/ wartość i termin realizacji, 1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.6. 1.8. dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień dla kierownika budowy : a/ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, b/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, c/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 1.9. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót ( załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców). Wykaz powinien zawierać: a/ nazwę i adres podwykonawców b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował), 1.10. dokument potwierdzający wymagania - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.11. kosztorys ofertowy uproszczony.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czechowice-dziedzice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice pokój 415 III piętro. Cena za SIWZ 108,00 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice pokój 415 I piętro - Biuro Podawcze (parter).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  17‑08‑2007 15:00:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  17‑08‑2007 15:00:34
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2007 15:00:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie