Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.'Remont ulicy Staszica w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na " Remont ulicy Staszica w Czechowicach-Dziedzicach".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 9.50 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest Remont ulicy Staszica w Czechowicach-Dziedzicach.
Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej -42,0mb ,demontaż i ponowny montaż progów zwalniających - szt.5 , rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych grubości 5 cm - 507,8m2 , rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm -37,9 m2 , rozbieranie płyt betonowych ażurowych na wjazdach- 22,6 m2, rozbieranie nawierzchni z betonu o grubości 12cm -7 m2 , wywiezienie gruzu uwaga materiał wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna ( bez kostki brukowej i ażurów ) -26,23 m2 , wykonanie rowków pod obrzeża 8 x 30 i ławę betonową - 140,8 mb , roboty ziemne mechaniczne koryto pod utwardzenie poboczy i dodatkowe wjazdy oraz zebranie nadmiaru ziemi z rowków UWAGA materiał wykonawcy ,dalszy odwóz kalkulacja indywidualna - 118,64 m2 , regulacja włazów kanałowych ( 1 zwykły reszta teleskopowe) - 34 szt. , regulacja zaworów wodociągowych i gazowych -17 szt. i studzienek telefonicznych - 3szt. , oczyszczanie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -2600,8 m2, skropienie nawierzchni asfaltowej -2600,8 m2 , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna o grubości 4 cm - 2600,8 m2 , zamknięcie krawędzi nawierzchni przez oblanie asfaltem -109,55 m2 , ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa na średnią grubość 4 cm na wjazdach -558,3 m2 , wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm na wjazdach -178,5 m2 , wykonanie ławy betonowej pod obrzeża - 2,92 m3 , ułożenie obrzeży betonowych 8x30 -194,4 mb , wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( prostokąt kolor czerwony) , wykonanie podbudowy tłuczniowej o szerokości 0,5m na poboczach o grubości 15 cm - 76,7 m3 , plantowanie poboczy -583,20 m2 .

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

Szczegółowy zakres prac zawiera opisowa charakterystyka zadania załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 2 ;
przedmiar robót załącznik nr 3 ,
które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 5 tygodni od dnia zawarcia umowy


Wadium

nie wymagane

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min 3 robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej , o wartości min. 150 000zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania .

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 ,
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5,
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3 dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4 wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej o wartości min. 150 000 zł brutto, każda.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4 ,
1.6 wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli
wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców,
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.7 kosztorys ofertowy uproszczony .

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 03.10.2007 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.10.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑09‑2007 15:12:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑09‑2007 15:12:21
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2007 15:12:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie