Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:'Przetwarzanie mapy analogowej na mapę numeryczną'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Przetwarzanie mapy analogowej na mapę numeryczną".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 10,60 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest : Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na wykonaniu wektoryzacji mapy zasadniczej prowadzonej w programie EWMAPA w wersji 7 dla Windows , dla części jednostki ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice - miasto położonej w Gminie Czechowice-Dziedzice

CPV: 93.90.00.00-7 Różne usługi , gdzie indziej nie sklasyfikowane

Szczegółowy zakres prac określony jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:

Do 19 listopada 2007 roku

Wadium:

nie wymagane

Warunki wymagane od wykonawców:

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz
oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch prac z zakresu wektoryzacji mapy zasadniczej , wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
b/ posiadanie przez co najmniej dwie osoby uprawnień geodezyjnych z zakresu 1 ,2.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1 .oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ustawy Pzp,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania/wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch prac z zakresu wektoryzacji mapy zasadniczej ,
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w
pkt. 1.4.
1.6. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli
wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.7. uprawnienia geodezyjne z zakresu 1,2.

Kryterium oceny ofert:

cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 24.09.2007 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.09.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 sala narad.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑09‑2007 08:46:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑09‑2007 08:46:25
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2007 08:46:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie