Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:' Zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II'.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II".

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( 6,90 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych pok. 405 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-17.00, tel. (0.32) 214-71-65 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej : http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu pożarniczego typ lekki dla OSP Czechowice II. Pojazd nowy w wersji do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem na jedną lub dwie osie.

Opis techniczny pojazdu określony jest w załączniku nr 1 ,który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 34.11.40.00-9 pojazdy specjalne

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia: do 1 sierpnia 2007 r.

Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
1. Udzielenie standardowej gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na cały pojazd,
2. Wykonanie/wykonywanie w ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum jednej dostawy podobnej do przedmiotu zamówienia tj. dostawa samochodu strażackiego wraz z potwierdzeniem należytego wykonania ,
oraz warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Wadium: nie wymagane

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II na biurze podawczym (parter) do dnia 20.06.2007 r. do godz. 900
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok.003

Termin związania ofertą: 30 dni

Plik pdf Pytania i odpowiedzi
15‑06‑2007 14:41:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑06‑2007 09:57:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑06‑2007 09:57:07
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2007 09:57:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie