RODO


 

Klauzula informacyjna ogólna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic - dane kontaktowe: 43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10,
fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz www.bip.czechowice-dziedzice.pl;

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 214-71-53, mailowo pod adresem oid@um.czechowice-dziedzice.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;

3.    Przetwarzanie danych może odbywać się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Czechowice-Dziedzice wykonywanych przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Przetwarzanie może być również niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych może odbywać się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

4.    Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkich na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;


6.    Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
 - dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - sprostowania swoich danych osobowych,
 - usunięcia swoich danych osobowych,
 - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

7.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.    Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 - ustawowym,
 - umownym, lub
 - warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10.    Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informacja wytworzona przez:
Kierownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych - Iwona Maj , w dniu:  24‑05‑2018 14:48:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin
, w dniu:  24‑05‑2018 14:48:26
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2021 14:21:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie