Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • obecny serwis www.bip.czechowice-dziedzice.pl zawiera dokumenty wytworzone przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej stąd wynika ich niepełne dostosowanie

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada
Jan Musur, dostepnosc@um.czechowice-dziedzice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2147195.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Klaudia Kruczek, k.kruczek@um.czechowice-dziedzice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2147181.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-01-26

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

• przy placu Jana Pawła II 1

• przy placu Jana Pawła II 3/2

• przy placu Jana Pawła II 3/3

• przy placu Jana Pawła II 4/2

• przy ul. Ks. J.N. Barabasza 1

• przy ul. Hrabiego Kotulińskiego 2

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda, podjazdy),

2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (winda, drzwi automatycznie otwierane),

3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, woźny, punkt informacyjny),

4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego),

5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);

6. w kasie Urzędu Miejskiego została zainstalowana pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących;

7. w budynku przy ul. Hrabiego Kotulińskiego 2 dla osób na wózkach dostępna jest cała część budynku przeznaczona dla gości. Część przestrzeni służbowej nie jest dostępna dla osób na wózkach. ;

8. do budynku przy ul. Hrabiego Kotulińskiego 2 i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak pod nadzorem pracownika obiektu;

9. w budynku przy ul. Hrabiego Kotulińskiego 2 w recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online (jest ogólnodostępna sieć WiFi), pod warunkiem zapewnienia sobie własnego sprzętu w tym zakresie i pod nadzorem i z pomocą pracownika obiektu.;

Brak dostępności:

- w budynku placu Jana Pawła II 2 – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenia znajdują się się na II i III piętrze, w budynku nie ma windy

- w budynku przy Palcu Jana Pawła II 1 brak dostępu do pok. 102 ( naczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych i przyziemia ( sala narad, punkt kancelaryjny) – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim

- w budynku przy ul. Ks. J.N. Barabasza 1 - brak dostępu Biura ds. Gospodarki Odpadami – brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim

- w budynku przy ul. Hrabiego Kotulińskiego 2 - brak pętli indukcyjnej

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. W celu zapewnienia lepszej komunikacji przygotowano punkt obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, umiejscowiony w budynku Urzędu przy placu Jana Pawła II 3/3. W punkcie tym osoba może spotkać się z pracownikami komórek, w których występuje brak dostępności lub pracownikami innych komórek – zgodnie z jej wnioskiem. Spotkanie można umówić bezpośrednio z merytorycznym pracownikiem lub z koordynatorem dostępności

2. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Aby osoba uprawniona mogła skorzystać ze świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania się do tut. Urzędu Miejskiego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie, powinno być dokonane pisemnie za pomocą: poczty elektronicznej - na adres um@um.czechowice-dziedzice.pl lub faxu - na numer 32 214 71 82, podając sposób przekazania informacji zwrotnej. Po dokonaniu zgłoszenia tut. Urząd Miejski zapewnienia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i możliwym terminem realizacji świadczenia lub informację o innej formie realizacji uprawnienia.

 

Aplikacje mobilne

Gmina Czechowice-Dziedzice jest użytkownikiem następującej aplikacji:

Eco Harmonogram jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

 

Niedostępne elementy aplikacji:

  • część filmów w aplikacji nie ma wprowadzonych napisów dla osób niesłyszących,

  • brak tekstu alternatywnego w poszczególnych plikach wideo i zdjęciach,

  • niektóre dokumenty mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,

  • mapy – są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2024 10:54:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie