Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Przebudowa ul. Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Przebudowa ulicy Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 37,60 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Morcinka w Czechowicach-Dziedzicach.
Prace będą obejmowały :
Wykonanie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na drogę o nawierzchni utwardzonej. Przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-jezdnego szer. 5,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z poboczami utwardzonymi tłuczniem . Długość drogi wynosi 128 m .

CPV 45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei , wyrównanie terenu.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 2 ;
przedmiar robót załącznik nr 3 ,
które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 15 października 2007 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie min 2 robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub
przebudowa dróg, placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
wartości min. 140 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich
należytego wykonania .
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami w
zakresie dróg.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 24.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  02‑08‑2007 16:57:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  02‑08‑2007 16:57:41
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2007 16:57:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie