Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. :'Modernizacja ulicy Miłłej w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Modernizacja ul. Miłej w Ligocie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 53,00 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 209 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Miłej w Ligocie.
Prace będą obejmowały :
Wykonanie jezdni
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 0,17 km, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z wywozem urobku - 244, 8 m3 - pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca dalszy wywóz kalkulacja indywidualna, profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża - 544 m2, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm - 544 m2, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm - 544 m2, oraz górna o grubości 10 cm - 544 m2, skropienie podbudowy asfaltem - 544m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 6 cm - 527 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 527 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o grubości 4 cm - 510 m2, wyrównanie istniejących poboczy tłuczniem o grubości 10 cm - 15,025 m3
Wykonanie zjazdów
roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z wywozem urobku - 37, 35 m3 - pozyskany materiał zagospodaruje wykonawca dalszy wywóz kalkulacja indywidualna, profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża - 83 m2, wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm - 83 m2, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 20 cm - 83 m2, oraz górna o grubości 10 cm - 83 m2, skropienie podbudowy asfaltem - 83 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 6 cm - 83 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 83 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości 4 cm - 93 m2.

CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej, o wartości min. 70 000 zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.


Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 20.07.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.07.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dniInformacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  29‑06‑2007 15:37:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  29‑06‑2007 15:37:10
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2007 15:37:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie