Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 'Asfaltowanie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Asfaltowanie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 39,20 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 209 od poniedziałku do środy oraz
w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00,
tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest asfaltowanie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach.
Prace będą obejmowały :
Wykonanie jezdni
Roboty pomiarowe 0,374 km, roboty ziemne -69,708 m3 z wywozem urobku - materiał Wykonawcy dalszy odwóz kalkulacja indywidualna, humusowanie skarp -742,67 m2 , zryflowanie istniejącej podbudowy na głębokość 15 cm z uzupełnieniem kruszywa łamanego 0-315 mm wraz z dodatkiem cementu w ilości 5%-1176,31 m2 , wykonanie podbudowy tłuczniowej -278,83 m2 , skropienie podbudowy emulsją asfaltową-1394,16 m2 , wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna grubości 6 cm-1394,16 m2 , profilowanie uzupełnienie tłuczniem oraz zagęszczenie poboczy-384,63 m2


CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu


Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonania nawierzchni asfaltowej, o wartości min. 100.000 zł brutto zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 20.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑07‑2007 10:22:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑07‑2007 10:22:39
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2007 10:22:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie