Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ' Budowa ulicy Potok w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Budowa ulicy Potok w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 98, 80 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 209 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-37 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Budowa ulicy Potok w Czechowicach-Dziedzicach.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o nawierzchni gruntownej na drogę o nawierzchni utwardzonej. Przewiduje się wykonanie jezdni o szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z nieutwardzonymi poboczami o szer. 1,2 m.
Długość drogi wynosi 204, 53 m.

CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg


Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 30 listopada 2007 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min dwóch robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu, o wartości min. 700 000 zł / brutto / każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami w zakresie dróg.

Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: 20.000,- zł


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 14.08.2007 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.08.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  23‑07‑2007 13:00:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  23‑07‑2007 13:00:38
Data ostatniej aktualizacji:
23‑07‑2007 13:00:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie