Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: ' Budowa kanalizacji snitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 85,30 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.00-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.kanał N w ul. Norwida - odc. Od B22 w ul. Bachorek wzdłuż ul. Norwida do N 22 wraz z przyłączami do budynków ( zakres rzeczowy : rury Ø 200/160 mm PVC o łącznej długości 1060 mb).
2.kanał Nr w ul. Narutowicza - odc .od B 33 wzdłuż ul. Narutowicza do Nr 48 wraz z przyłączami do budynków , ( zakres rzeczowy: Ø 200/160 mm PVC o łącznej długości 1640 mb ).
3.kanał C w ul. Fałata/Szkolnej - odc. od Cistn. w ul. Baczyńskiego wzdłuż ul. Szkolnej do C19 w ul. Fałata wraz z przyłączami do budynków, ( zakres rzeczowy : rury Ø 200/160mm PVC o łącznej długości 720 mb).

CPV: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i
rurociągów do odprowadzania ścieków.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w projekcie wykonawczym - załącznik 1, przedmiarze robót- załącznik nr 2 , specyfikacji technicznej- załącznik nr 3 oraz w dodatkowych informacjach do wyceny robót - załącznik 4 ) , które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 30 czerwca 2008 roku

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót kanalizacji sanitarnej łącznie o średnicach min. Ø 200/160 mm - o długości min. 3400 mb - każda i o wartości min.680 tys. zł. każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
c/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych.
d/ Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu :
- minimum 3 szt. koparko-ładowarki
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu załączonym do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy ,
1.2. dowód wniesienia wadium
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b/ właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie ,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.5. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.6. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót kanalizacji sanitarnej łącznie o średnicach min. Ø 200/160 mm - o długości min. 3400 mb - każda i o wartości min.680 tys. zł. każda ,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac ,
c/ wartość i termin realizacji,
1.7 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. uprawnienia budowlane dla kierownika do prowadzenia robót , kierowania ,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych z
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.9. wykaz ,iż wykonawca posiada dostępność do:
minimum 3 szt. koparko-ładowarki
1.10. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.11. kosztorys ofertowy uproszczony

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Wadium: 10.000,00 zł.


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter )
do dnia 29.11.2007 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.11.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 .

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 217188-2007 w dniu 09.11.2007r.
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  09‑11‑2007 10:24:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  09‑11‑2007 10:24:02
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2007 10:24:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie