Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem na zadanie pn.:'Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach'.


Ogłoszenie o negocjacjach z ogłoszeniem

Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, ogłasza o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm. )
na : "Rozbudowę Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach"

I Tryb udzielenia zamówienia : negocjacje z ogłoszeniem

II Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z modernizacją istniejącego budynku w oparciu o opracowane przez Zamawiającego główne założenia programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej inwestycji: Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )
Określenie ogólne :
1. Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą " Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach" obejmujące również modernizację istniejącego budynku urzędu miejskiego.
2. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji technicznej winno obejmować :
a). sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej całości zadania,
b). sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej :
- projekt budowlany ( 6 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF ),
- projekty wykonawcze ( 6 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej format PDF ),
- przedmiar robót ( 6 egz. + 2 egz format PDF ),
c). opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ( 6egz. + 2 egz. format PDF ),
d). opracowanie kosztorysów inwestorskich ( 2 egz. wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej format PDF ) dla zakresu objętego projektami wykonawczymi,
e). uzyskanie pozwolenia na budowę,
f). pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie wraz z oryginałami dokumentów, uzgodnień, opinii, wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Określenie szczegółowe :
1. Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością , musi zapewnić wymagane funkcje, musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych . Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości . Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego , zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego . ( Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. ) .
2.Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, na podstawie opracowanej we własnym zakresie inwentaryzacji wraz z ekspertyzą techniczną istniejącego budynku urzędu .
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania i dokonywania ewentualnych korekt koncepcji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez Zamawiającego.
3.Dokumentacja projektowa :
3.1.Projekt budowlany - wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ) . Do projektu należy dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenia projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto należy opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. Projekt winien być wykonany w sposób gwarantujący wykonawcy robót budowlanych , jak najmniejsze zakłócenia w pracy funkcjonującego urzędu. Wykonana dokumentacja winna przewidywać etapowanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych .
Należy opracować projektowo i kosztowo ewentualne rozwiązania wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi przeszkodami .
3.2.Projekty wykonawcze - stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego , zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe ( określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki , wyjaśnienia opisowe ), o stopniu dokładności niezbędnym dla przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych .
Etapowanie prac projektowych :
I etap - wykonanie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej ,
II etap - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
III etap - wykonanie projektu wykonawczego dla poszczególnych etapów inwestycji ( rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku urzędu ) ,
IV etap - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem etapowania inwestycji , Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne dla określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót..
V etap - wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. przedmiarów sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych przedmiarów programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 ) oraz przedmiarów robót dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji.
W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji ( w tym roboty rozbiórkowe , wznowieniowe, odtworzeniowe także ewentualne odwodnienie wykopów czy wymianę gruntu ).
Wartość kosztorysu inwestorskiego obejmować winna technologię z elementami wyposażenia .
Szczegóły układu kosztorysu będą na bieżąco uzgadniane z zamawiającym.
Należy podać łączną kwotę realizacji inwestycji oraz kwotę poszczególnych etapów inwestycji.

Zakres prac:
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
- aktualizacja mapy do celów projektowych,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
- wykonanie projektu wielobranżowego ( w tym projektów wykonawczych ) obejmującego również ewentualne przebudowy i budowy sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu,
- uzgodnienia dokumentacji, uzyskanie ewentualnych nowych warunków zasilania,
- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
CPV 74.22.20.00-1 - Usługi projektowania architektonicznego
Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

III Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy - do 6 miesięcy.

IV Wykonawcy winni spełniać następujące warunki
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Wykonanie/wykonywanie w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu obiektu użyteczności publicznej np.: budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty ) wraz z potwierdzeniem należytego wykonania,
b/ Posiadanie przez co najmniej 1 osobę uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wraz z przynależnością do izby architektów.
c/ Posiadanie przez co najmniej 1 osobę uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

V Sposób oceny spełniania warunków :
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IV SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, którzy spełniają w/w warunki i otrzymają najwyższe oceny w oparciu o podane poniżej kryteria kwalifikacji:
Doświadczenie wykonawcy:
- liczba wykonanych projektów podobnych do przedmiotu zamówienia ( tj. projektów budynków użyteczności publicznej np.: budynków przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty ) w ciągu ostatnich 3 lat, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania
1 projekt z potwierdzeniem należytego wykonania - 1 pkt;
2 projekty z potwierdzeniem należytego wykonania - 2 pkt;
3 projekty i więcej z potwierdzeniem należytego wykonania - 3 pkt,

VI Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
Do wniosku o dopuszczenie do udziału zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 1,
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu budynku użyteczności publicznej np.: budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty ) wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów ujętych w wykazie, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Decyzja o nadaniu uprawnień architektonicznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby architektów,
1.7. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom ( załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców ).
Wykaz powinien zawierać:
- podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),

KONSORCJUM
1. W przypadku złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych należy zaznaczyć, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem składa konsorcjum (wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).
2. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów określonych w pkt VI 1.1,1.2,1.3. niniejszego ogłoszenia.
3. Warunki wymagane określone w pkt IV 1-2 niniejszego ogłoszenia zamawiający uzna za spełnione przez konsorcjum, jeżeli do oferty zostaną dołączone dokumenty ( pkt VI 1.4-1.8. ) potwierdzające spełnienie tych warunków przez jednego lub wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

UWAGA!

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego.
Kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:
"WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM - ROZBUDOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH"

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4
Zaproszeni do negocjacji Wykonawcy winni będą złożyć wstępną koncepcję
projektowanego obiektu.

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 50 %,
- koszt realizacji 1 m2 powierzchni użytkowej - 50 %,

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 21 listopada 2007 r. do godz. 9.00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 213880-2007 w dniu 6.11.2007 r.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑11‑2007 15:06:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑11‑2007 15:06:47
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2007 15:06:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie