Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ' Sprzatanie przystanków na terenie miasta i sołectw '.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn: " Sprzątanie przystanków na terenie miasta i sołectw ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 11,70 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice - szczegółowy opis oraz zakres prac stanowi załącznik nr 1 , wykaz przystanków oraz wykaz koszy zawiera załącznik nr 2. Załączniki te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 90200000- 9 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub
wiejskich oraz usługi powiązane

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia: 1 listopada 2007 r.
Termin zakończenia : 30 września 2010 r.

Wadium : nie wymagane

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu :
- minimum 2 pojazdy kryte- przeznaczone do utrzymania czystości na przystankach i zimowego utrzymania tzn: przeznaczone do wywozu nieczystości , przewożenia sprzętu, osób , środków przeznaczonych do utrzymania czystości przystanków itp.
- minimum 1 szt. piaskarki
- minimum 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach ioświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania konsorcjum lub spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz ,iż wykonawca posiada dostępność do:
- minimum 2 pojazdy kryte- przeznaczone do utrzymania czystości na przystankach i zimowego utrzymania tzn: przeznaczone do wywozu nieczystości , przewożenia sprzętu, osób , środków przeznaczonych do utrzymania czystości przystanków itp.
- minimum 1 szt. piaskarki
- minimum 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem
1.5. Wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać część usługi, (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców)
Wykaz powinien zawierać:
- nazwę i adres podwykonawców
- podanie zakresu prac ( z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował).
Kryterium oceny ofert:
cena 100%
Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 12.10.2007 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2007 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dniSIWZ

01‑10‑2007 11:44:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑10‑2007 11:45:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  01‑10‑2007 11:45:05
Data ostatniej aktualizacji:
01‑10‑2007 11:45:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie