Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:' Modernizacja ulicy Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na " Modernizację ulicy Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 42,00zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji Remontów i Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Bukowej w Czechowicach-Dziedzicach.
Wykonanie miejscowego korytowania, wzmocnienie istniejącej podbudowy jezdni tłuczniem łamanym o grubości warstwy do 10 cm wykonanie podbudów pod wjazdami. Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o grubości 8 cm oraz nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonanie poboczy tłuczniowych na całej szerokości.
Długość drogi wynosi 107 m.

CPV: 45.23.00.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 31października 2007

Wadium

nie wymagane

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min dwóch robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asafaltobetonu o wartości min. 80 000zł brutto. zł każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi .
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu , o wartości min. 80.000 zł brutto, każda
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli
wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ nazwę i adres podwykonawców
b/ podanie zakresu prac (z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował),
1.7. uprawnienia wykonawcze dla kierownika budowy do kierowania robotami drogowymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. kosztorys ofertowy uproszczony.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 27.09.2007 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dniPlik zip SIWZ
06‑09‑2007 13:25:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑09‑2007 13:26:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑09‑2007 13:26:08
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2007 13:26:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie