Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ' Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 429,30 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Niepodległości 42. Zadanie obejmuje przebudowę elewacji frontowej wraz z ociepleniem elewacji bocznych skrzydła "kinowego" oraz przebudowę dachu nad w/w budynkiem, a także realizację - w miejscu obecnego hall'u wejściowego- nowego skrzydła administracyjnego z zapleczem sanitarnym dla kina.
Zaprojektowano dwuspadowy dach o kącie nachylenia połaci 33º podzielony ścianą szczytową. Część wyższą, o wysokości kalenicy ok. 17m, zaprojektowano nad salą projekcyjną kina jako niezależną konstrukcję wspartą na istniejącym stropodachu. Część niższą, o wysokości w kalenicy ok. 12m, zaprojektowano nad pomieszczeniami operatorowni. W zakresie zmiany elewacji budynku od strony ul. Niepodległości zaprojektowano kamienną fasadę. Fasada zostanie dostawiona do lica istniejącej ściany budynku i oparta na poszerzonym murze fundamentowym. Zaprojektowano nowy hall kasowy i nowe wejścia do budynku. Istniejący 1- kondygnacyjny hall wejściowy zostanie rozebrany do poziomu terenu, a w jego miejsce wzniesiony 2- kondygnacyjny budynek administracyjny. Dla obiektów zaprojektowano instalację CO, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, elektryczną oraz teletechniczną. Prace obejmą także wymianę nawierzchni wokół obiektu. W zakres robót wchodzi przebudowa kotłowni związana ze zmianą źródła ciepła dla obiektu MDK.
Dane konstrukcyjno - materiałowe:
FUNDAMENTY:
poszerzenie istniejących fundamentów poprzez żelbetowe tarcze gr. 15 i 20cm;
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
Ściany szczytowe zadaszenia nad sala projekcyjną drewniane, szkieletowe
z poszyciem z płyt cementowo- włókowych ocieplone w systemie BSO
Ściana wschodnia z bloczków gazobetonowych odmiany 500
Fasada obłożona elementami z piaskowca (cokół, pilastry, obramienia otworów, gzymsy, attyka), a wypełnienia pomiędzy elementami kamiennymi należy ocieplić styropianem w systemie BSO
Ściany budynku administracyjnego z ceramiki poryzowanej
DACH:
Część wyższa nad salą projekcyjną w konstrukcji prefabrykowanych wiązarów drewnianych z poszyciem z płyt OSB oraz pokryciem z blachy cynkowo- tytanowej
Część niższa nad budynkiem administracyjnym w układzie krokwiowym z pokryciem z blachy cynkowo- tytanowej
Dach budynku administracyjnego w formie stropodachu żelbetowego z izolacją styropianem laminowanym z pokryciem papą zgrzewalną
Pokrycie i obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym.
STOLARKA: okienna i drzwiowa drewniana;
Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy istniejącego kompleksu budynków MDK tj. budynku biurowego, budynku kina ŚWIT oraz budynku administracyjnego - 1224,50m2; kubatura brutto projektowanego zadaszenia ok. 1140,0 m3; budynek użyteczności publicznej o liczbie kondygnacji nadziemnych 2; średniowysoki; klasa odporności pożarowej "B"

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określony jest w projekcie budowlanym - załącznik nr 1, specyfikacji technicznej- załącznik nr 2 , które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia


CPV: 45.20.00.00-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.21.00.00 - 2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45.21.13.50 - 7 - budynki wielofunkcyjne
45.31.00.00 -3 - roboty w zakresie przewodów, instalacji elektrycznych, roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 15.12.2008 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwzoraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :

1.Udzielą minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

2.Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót związanych z wykonaniem remontów obiektów użyteczności publicznej (w zakresie, którego wchodziły roboty żelbetowe, murowe, dekarskie, wykończeniowe, instalacji elektrycznej)o kubaturze nie mniejszej niż 3.000,0 m3 i wartości zadania minimum 2.000.000,00 zł PLN (brutto) każdy, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.

3. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego, a w szczególności:
a) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
b) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
c) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
4. Wykazanie , iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty.
5. Wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 55 % zakresu rzeczowego umowy.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:

1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. Dokument wniesienia wadium
1.4. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.5. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót związanych z wykonaniem remontów obiektów użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 3.000,0 m3 i wartości zadania minimum 2.000.000,00 zł PLN (brutto) każdy, w zakresie, którego wchodziły roboty żelbetowe, murowe, dekarskie, wykończeniowe, instalacji elektrycznej
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego
b/ dokładny zakres wykonanych robót, kubatura
c/ wartość, miejsce i termin realizacji
1.6. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.5.

1.7. Zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat
b/ z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.8. Dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień dla kierownika budowy:
a/ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych bez ograniczeń wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
1.9. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 6
1.10. Dokument potwierdzający wymagania - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
1.11. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcą (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował

Wadium: 40.000 ,00 zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 04.06.2008 r . do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.06.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 101087-2008 w dniu 14.05.2008r.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pytania i odpowiedzi III
09‑06‑2008 15:24:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pytania i odpowiedzi II
03‑06‑2008 11:54:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
16‑05‑2008 11:53:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
55,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑05‑2008 12:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  14‑05‑2008 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2008 12:54:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie