Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Zagospodarowanie nowej zieleni, pielęgnacja, obsada rond,skwerów, kaskad na terenie Miasta Czechowice - Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Zagospodarowanie nowej zieleni , pielęgnacja obsada rond , skwerów , kaskad na terenie miasta Czechowice-Dziedzice ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 16,40 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie nowej zieleni w mieście Czechowice-Dziedzice oraz pielęgnacja obsady rond i innych .

I. W roku 2008

1. Zagospodarowanie nową zielenią wysepki pomiędzy ul. Prusa a ul. Niepodległości w rejonie ul. Ogrodowej.
2. Zagospodarowanie nową zielenią rabaty przyległej do ronda w rejonie ulic: Niepodległości - Słowackiego naprzeciw pomnika
3. Obsada roślinami wieloletnimi oraz kwiatami jednorocznymi terenu wokół pomnika ku czci Uczestnikom Bohaterskiej Obrony Rafinerii przed Pożarem w czerwcu 1971 roku.
4. Obsada kwiatami jednorocznymi nawierzchni kaskad znajdujących się na Placu Jana Pawła II.
5. Obsada wysepek rozdzielających pasy jezdni w rejonie ronda ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. Niepodległości - ul. Słowackiego kwiatami jednorocznymi.
6. Obsada 3 szt. rabat kwiatowych pomiędzy ul. Marsz. Piłsudskiego a ciągiem pieszo-jezdnym ul. Słowackiego.
7. Obsada rabat kwiatowych przy Placu Wolności.
8. Obsada kwiatami jednorocznymi Ronda Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz Ronda Sybiraków.
9. Całoroczna pielęgnacja, koszenie, utrzymanie rabat mieszanych, rabat kwiatowych jednorocznych .
10. Obsada bratkiem wielokwiatowym mix (do uzgodnienia z Zamawiającym).

II. W latach 2009 -2010

1. Obsada wysepki pomiędzy ul. Prusa a ul. Niepodległości w rejonie ul. Ogrodowej.
2. Obsada rabaty przyległej do ronda w rejonie ulic: Niepodległości - Słowackiego naprzeciw pomnika.
3. Obsada terenu wokół pomnika ku czci Uczestnikom Bohaterskiej Obrony Rafinerii przed Pożarem w czerwcu 1971 roku.
4. Obsada kwiatami jednorocznymi nawierzchni kaskad znajdujących się na Placu Jana Pawła II.
5. Obsada wysepek rozdzielających pasy jezdni w rejonie ronda ul. Marsz. Piłsudskiego - ul. Niepodległości - ul. Słowackiego kwiatami jednorocznymi.
6. Obsada 3 szt. rabat kwiatowych pomiędzy ul. Marsz. Piłsudskiego a ciągiem pieszo-jezdnym ul. Słowackiego.
7. Obsada rabat kwiatowych przy Placu Wolności.
8. Obsada kwiatami jednorocznymi Ronda Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych oraz Ronda Sybiraków:
9. Całoroczna pielęgnacja, koszenie, utrzymanie rabat mieszanych, rabat kwiatowych jednorocznych znajdujących się na następujących terenach.
10. Obsada bratkiem wielokwiatowym mix (do uzgodnienia z Zamawiającym):


Szczegółowy zakres prac i wykaz terenów objętych zamówieniem zawiera - załącznik nr 1 który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 77.31.00.00-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych,

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Termin wykonania zamówienia

I. Rok 2008

1) od dnia zawarcia umowy do 15 maja 2008 r. - zakres zadania z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - z załącznika nr 1 do SIWZ

2) od 1 maja do 31 października 2008 r. - zakres zadania z poz. 9 - z
załącznika nr 1 do SIWZ
3) od 1 października 2008 r. do 15 października 2008 r. - zakres zadania z poz. 10 - z załącznika nr 1 do SIWZ


II. Rok 2009 - 2010


1) od 27 kwietnia 2009,20010 r. do 15 maja 2009, 2010 r. - zakres zadania z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie wysady kwiatów jednorocznych wraz z ustawieniem wież kwiatowych - z załącznika nr1 do SIWZ

2) od 1 kwietnia do 31 października 2009, 2010 r. - zakres zadania z poz. 9 - z załącznika nr1 do SIWZ

3) od 1 października 2009,2010 r. do 15 października 2009, 2010 r. - zakres zadania z poz. 10 - z załącznika nr1 do SIWZ


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ wykonanie/ wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług związanych z zagospodarowaniem zieleni miejskiej tj. obsada krzewami i kwiatami jednorocznymi na kwotę minimum 17 000 zł brutto każda.
b/ posiadanie zezwolenia na stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie w I kategorii toksyczności.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.wykaz wykonania/ wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług związanych
z zagospodarowaniem zieleni miejskiej w tym obsada krzewami i kwiatami
jednorocznymi na kwotę minimum 17 000 zł brutto każda.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji
1.4.posiadanie zezwolenia na stosowanie środków chemicznych w rolnictwie,
leśnictwie i ogrodnictwie w I kategorii toksyczności.
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w
pkt. 1.3.
1.6. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących
wspólnie( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.7. Formularz cenowy stanowiący załączniki nr 4a, 4b do SIWZ.

Wadium: 6.700 ,00 zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100%


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 14.04.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 68835-2008 w dniu 04.04.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  04‑04‑2008 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  04‑04‑2008 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2008 13:35:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie