Przetarg nieograniczony na zadanie pn:' Modernizacja ewidencji gruntów i budynków'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków".Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 11,70 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 5-Ligota i 6-Zabrzeg w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski.
Uzupełnienie i dostosowanie danych ewidencyjnych w obrębach ewidencyjnych 5- Ligota i 6-Zabrzeg w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. nr 38, poz. 454 ) .

Warunki techniczne określone są w załączniku nr 1, szczegółowy zakres prac określony jest w załączniku nr 2, który jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 93.90.00.00-7 - Różne usługi, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

Do 27 listopada 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwzoraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prac w zakresie modernizacji gruntów i budynków o wartości zadania min. 100.000,00 zł PLN (brutto) każda, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania,
c/ posiadanie przez min. jedną osobę uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 ,
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3 dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4 wykaz wykonania / wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia tj. prac w zakresie modernizacji gruntów i budynków wartości zadania min. 100.000,00 zł PLN (brutto) każda, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego
b/ zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji
1.5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4
1.6. posiadanie uprawnień geodezyjnych z zakresu 1,2


Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert : cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 15.07.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.07.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 148617- 2008 w dniu 03.07.2008 r.
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  03‑07‑2008 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  03‑07‑2008 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2008 09:51:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie