Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Remonty dróg - projektowanie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Remonty dróg - projektowanie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 8,50 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych przebudowy dróg gminnych oraz chodnika :
Zadanie nr 1 - Przebudowa ul. Reja w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1,
Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Topolowej w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1,
Zadanie nr 3 - Przebudowa ul. Kasprowicza w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1,
Zadanie nr 4 - Przebudowa ul. Św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1,
Zadanie nr 5 - Przebudowa ul. Żeromskiego w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1,
Zadanie nr 6 - Projektowanie budowy chodnika przy ul. Kostki Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie wskazanym w załączniku nr 1.

CPV 74.23.20.00-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w załączniku nr 1, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części.
Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30.09.2008 r.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp dla wszystkich ZADAŃ :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Dla ZADANIA od nr 1 do ZADANIA nr 5 - wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu przebudowy lub budowy drogi ) wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
b/ Dla ZADANIA nr 6 - wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem ) wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
c/ Dla wszystkich ZADAŃ - posiadanie przez min. 1 osobę uprawnień budowlanych do projektowania w zakresie dróg.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Dla ZADANIA od nr 1 do ZADANIA nr 5 - wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu przebudowy lub budowy drogi ).
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów ujętych w wykazie, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Dla ZADANIA nr 6 - wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem ).
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ termin realizacji,
1.7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów ujętych w wykazie, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. Dla wszystkich ZADAŃ - Dokument stwierdzający, iż min. jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie dróg wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.9. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
( załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 20.03.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.03.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 46263 - 2008 w dniu 06.03.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑03‑2008 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  06‑03‑2008 12:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2008 13:19:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie