Przetarg nieograniczony na zadanie pn. ' Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach- Dziedzicach ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 128,60 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Szkole podstawowej Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach" przy ul. Szkolnej 6, na działkach nr 580/04 i 580/06 stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice w oparciu o projekt budowlany drogowy pod nazwą :"Zagospodarowanie placu gospodarczego z chodnikami i stanowiskami postojowymi dla Szkoły podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach"

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie :

a/ modernizacji nawierzchni asfaltowej - 120,00 m2
b/ dojazdu do budynku szkoły z nawierzchnią z kostki betonowej - 520,00 m2
c/ stanowisk postojowych z nawierzchnią z kostki betonowej - 270,00 m2
d/ chodników dla pieszych z nawierzchnią z kostki betonowej. - 180,00 m2
e/ zieleni niskiej z trawy na podłożu z humusu - 870,00 m2,
f/ rozbiórki istniejącego ogrodzenia - 66,00 mb
g/ wykonanie nowego ogrodzenia - 90,00 mb.

Dane konstrukcyjno - materiałowe

a/ nawierzchnie drogowe z kostki betonowej gr 8 cm. układane na podsypce cementowo- piaskowej gr 5 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30 cm, na warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem ziaren łamanych gr. 30cm, na geowłókninie.
b/ nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm. układanej na podsypce piaskowej gr. 5cm układanej na podbudowie gr 30 cm, na warstwie gr 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
c/ ciągi piesze obramowane obrzeżem chodnikowym gr. 8 cm, ciągi jezdne obramowane krawężnikiem drogowym wibroprasowanym 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem,
d/ odwodnienie powierzchni utwardzonych - powierzchniowe, poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych,
e/ ogrodzenie z przęseł stalowych na słupkach z kształtowników na wys. 1.80 m.


Zakres ilościowy i rzeczowy robót określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2,
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 45.23.31.20 - 6 roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1) , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2) oraz przedmiarze robót ( który stanowi opracowanie pomocnicze) lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 16.06.2008 roku.
Do dnia 29.08.2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót związanych z utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej na drogach, ciągach pieszo - jezdnych,chodnikach dla pieszych, o wartości min. 250 tys. zł. brutto każda ,wraz z potwierdzeniem ich należnego wykonania
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi w specjalności drogowej wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
d/ wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 100 % zakresu rzeczowego umowy.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót związanych z utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej na drogach, ciągach pieszo - jezdnych, chodnikach dla pieszych, o wartości min. 250 tys. zł. brutto każda ,wraz z potwierdzeniem ich należnego wykonania
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika budowy do kierowania robotami drogowymi w specjalności drogowej wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 14. 05.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 14. 05.2008 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 80432-2008 w dniu 21.04.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑04‑2008 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑04‑2008 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2008 09:28:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie