Przetarg nieograniczony na zadanie pn:' Naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych'.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 13,80 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg tłuczniowych , gruntowych i frezowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania.


ZADANIE NR 1 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych

Zakres prac obejmuje :
- oskardowanie uszkodzonych miejsc,
- usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału,
- oczyszczenie wyboju,
- wypełnienie wyboju klińcem, uwałowanie z polaniem wodą,

Przewidywana ilość zużycia klińca - 102m3
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !
Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość wbudowanego klińca będzie uzależniona od bieżących potrzeb.


ZADANIE NR 2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni klińcem

Zakres prac obejmuje :

1.Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2.Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu od 7 do 10cm.
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
- oskardowanie istniejącej nawierzchni ,
- rozścielenie klińca z wyrównaniem pod szablon ,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy klińca z polaniem wodą,
- regulacja urządzeń obcych ( zawory wodne lub gazowe ) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich,
Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania - 2600m2
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !
Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość wbudowanego klińca będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

ZADANIE NR 3 Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym

Zakres prac obejmuje:

1. Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
2.Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu do5cm
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze,
- oskardowanie istniejącej nawierzchni ,
- rozścielenie klińca z wyrównaniem pod szablon ,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy klińca z polaniem wodą,
- regulacja urządzeń obcych ( zawory wodne lub gazowe ) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich,
3.Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 8cm.
- oskardowanie istniejącej nawierzchni ,
- rozścielenie destruktu asfaltowego z wyrównaniem pod szablon ,
- zagęszczenie mechaniczne ułożonej warstwy destruktu asfaltowego,
- regulacja urządzeń obcych ( zawory wodne lub gazowe ) z ręcznym zagęszczeniem fragmentu ułożonej warstwy przy nich.
Przewidywana ilość nawierzchni do wyrównania - 1600m2
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego !
Kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość wbudowanego destruktu asfaltowego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, stanowią integralna część specyfikacji dla wszystkich zadań .

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia na poszczególne zadanie.
Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadanie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia -dla wszystkich zadań

Do 22 grudnia 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp - dla wszystkich wykonawców:
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
- dla ZADANIA Nr 1 : min.6 miesięcy,
- dla ZADANIA Nr 2 : min.12 miesięcy,
- dla ZADANIA Nr 3 : min.24 miesiące
b/ Dla ZADANIA Nr 3 - Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min.3 prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej wartości 30.000 zł. brutto , wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
c/ kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN-EN13242/2004- dla wszystkich zadań

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. dla ZADANIA Nr 3 -wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min.3 prac związanych z ułożeniem nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej wartości 30.000 zł. brutto ,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.7. tabela elementów rozliczeniowych -załącznik nr 4, 4a,4b


Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 02. 04.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 02. 04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 50807-2008 w dniu 12.03.2008 r.


Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑03‑2008 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑03‑2008 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2008 12:46:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie