Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : " Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Czechowicach - Dziedzicach ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 113,0 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Czechowicach - Dziedzicach.

Zakres prac obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie zatoki autobusowej wraz z zatoką postojową, wymianę podbudowy i nawierzchni chodnika, wymianę krawężników, częściową wymianę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi.
Długość odcinka drogi do remontu - 398 mb,
Szerokość jezdni - 6,00 m,
Szerokość chodnika - 1,50-2,0 m wg projektu zagospodarowania terenu.
Szerokość zatoki postojowej i autobusowej - 3,0 m (wraz z krawężnikiem najazdowym).

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przed przystąpieniem do robót projekt organizacji ruchu na czas trwania prac.


CPV 45.23.31.24 - 4 drogi dojazdowe
45.23.11.00 - 6 ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), przedmiarze robót ( załącznik nr 3), lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa załącznik nr 1;
szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 2;
przedmiar robót załącznik nr 3,
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 30.08.2008 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa lub budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wartości min. 770 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. przebudowa lub budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wartości min. 770 000zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony.


Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 22.04.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 65650 w dniu 01.04.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Adam Czana
email: informatyk@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-01 fax: 32 214-71-82
, w dniu:  01‑04‑2008 13:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Czana
email: informatyk@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-01 fax: 32 214-71-82
, w dniu:  01‑04‑2008 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2008 08:22:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie