Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Budowa domu spokojnej starości 'Złota Jesień' - projektowanie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień" -
projektowanie".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 17, 50 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

III Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej zadania pod nazwą "Budowa Domu Spokojnej Starości "Złota Jesień"- projektowanie" przy ul. Zacisze/Legionów w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonanie przedmiotowej dokumentacji technicznej winno obejmować :
a). sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej całości zadania
b). sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej :
- projekt budowlany ( 6 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF )
- projekty wykonawcze ( 6 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej format PDF )
- przedmiar robót ( 6 egz. + 2 egz format PDF . )
c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(6egz. + 2 egz. format PDF )
d). opracowanie kosztorysów inwestorskich ( 2 egz. wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej format PDF ) dla zakresu objętego projektami wykonawczymi ,
e). uzyskanie pozwolenia na budowę ,
f). pełnienie nadzoru autorskiego .

Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie ( zał. nr 7 do SIWZ ) wraz z oryginałami dokumentów , uzgodnień , opinii , wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu , któremu ma służyć.

Określenie szczegółowe :
1. Przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. musi być opracowana z należytą starannością, musi zapewnić wymagane funkcje , musi gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych . Dokumentacja winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych wynikających z jej niekompletności lub nieprawidłowości . Dokumentacja techniczna stanowi najistotniejszy element opisu przedmiotu zamówienia publicznego , zatem należy ją opracować zgodnie z zapisami art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz.U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. ) .
2. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania i dokonywania ewentualnych korekt koncepcji przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje maksymalnie okres 4 tygodni na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i maksymalnie 2 tygodni na dokonanie ewentualnych zmian i zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego .
3. Dokumentacja projektowa :
3.1.Projekt budowlany - wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ) oraz spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie pomocy społecznej ( Dz.U Nr 217 poz. 1837 ). Do projektu należy dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenia projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto należy opracować dokumentację geologiczno-inżynierską oraz dokumentację rozbiórki istniejących na nieruchomości obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją. Wykonana dokumentacja winna przewidywać etapowanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych .
Należy opracować projektowo i kosztowo ewentualne rozwiązania wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym oraz innymi przeszkodami .
3.2. Projekty wykonawcze - stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego , zawierają szczegółowe rozwiązania projektowe ( określone w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - rysunki , wyjaśnienia opisowe ) , o stopniu dokładności niezbędnym dla przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Etapowanie prac projektowych :
I etap - wykonanie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej ,
II etap - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
III etap - wykonanie projektu wykonawczego ,
IV etap - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem etapowania inwestycji , Opracowania te winny zawierać wymagania niezbędne dla określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych , właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
V etap - wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. przedmiarów sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych przedmiarów programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 ) oraz przedmiarów robót ,
W opracowaniu należy ująć pełny zakres rzeczowy robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji ( w tym ewentualne odwodnienie wykopów czy wymianę gruntu ).
Wartość kosztorysu inwestorskiego obejmować winna technologię z elementami wyposażenia.
Szczegóły układu kosztorysu będą na bieżąco uzgadniane z zamawiającym.

Zakres prac:
wykonanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej,
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
aktualizacja map do celów projektowych,
uzyskanie warunków zasilania obiektu w media,
wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
wykonanie projektu wielobranżowego obejmującego również ewentualne przebudowy i budowy sieci zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu ( w tym projekty wykonawcze),
opracowanie projektu rozbiórki obiektów kubaturowych kolidujących z inwestycją,
uzgodnienia dokumentacji,
wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego,
uzyskanie pozwolenia na budowę,
pełnienie nadzoru autorskiego.
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

CPV 74.22.20.00-1 - Usługi projektowania architektonicznego
Szczegółowy zakres określa :
1. mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, mapa topograficzna - załącznik nr 1,
2. wypis z rejestru gruntów - załącznik nr 2,
3. program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 3,
które to załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy - do 5 miesięcy.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie minimum 2 lat gwarancji na przedmiot zamówienia,
b/ wykonanie/wykonywanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu obiektu użyteczności publicznej np. : budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, domu socjalnego, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty ) wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
c/ Posiadanie przez co najmniej 1 osobę uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wraz z przynależnością do Izby Architektów.
d/ Posiadanie przez co najmniej 1 osobę uprawnień do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonanych/ wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 projektu podobnego do przedmiotu zamówienia ( tj. wykonanie projektu obiektu użyteczności publicznej np. : budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, domu socjalnego, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty )
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ termin realizacji,
1.5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie projektów ujętych w wykazie, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. Decyzja o nadaniu uprawnień architektonicznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Architektów,
1.7. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
1.8. Wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,


Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 16.04.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 61587 - 2008 w dniu 27.03.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  27‑03‑2008 12:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  27‑03‑2008 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2008 12:18:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie