Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ' Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na " Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 13,20 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni dróg tłuczniowych i wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice z podziałem na zadania.

ZADANIE NR 1 Wykonanie nawierzchni tłuczniowych

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie koryta o głębokości od 25 - 35cm.
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości od 6 - 10cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości od 10 - 15cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości od 7 - 10cm.

Dopuszcza się na warstwę odcinającą żużel wielkopiecowy.
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Nie dopuszcza się kruszywa dolomitowego na warstwę górną nawierzchni !
Kruszywo musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość robót będzie uzależniona od bieżących potrzeb.


ZADANIE NR 2 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie koryta o głębokości od 25 - 35cm.
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości od 6 - 10cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości od 10 -15cm.
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - warstwa górna o grubości od 7 -10cm.

Dopuszcza się na warstwę odcinającą żużel wielkopiecowy.
Dopuszcza się tylko kruszywo naturalne.
Kruszywo musi spełniać wymagania wg PN - EN 13242 / 2004
Ilość robót będzie uzależniona od bieżących potrzeb.
Specyfikacje techniczne - załącznik nr 1, stanowią integralna część niniejszej specyfikacji dla wszystkich zadań

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia na poszczególne zadanie.
Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadanie.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia -dla wszystkich zadań

Do 22 grudnia 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp:
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu : :- dla wszystkich zadań
a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min.12 miesięcy
b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min.3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg z asfaltobetonu o wartości min.20.000 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
c/ kruszywo - kliniec musi spełniać wymagania wg PN-EN13242/2004


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min.3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg z asfaltobetonu o wartości min.20.000 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. tabela elementów rozliczeniowych -załącznik nr 4, 4a do SIWZ,

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 29. 04.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 29. 04.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 69528-2008 w dniu 07.04.2008r.
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  07‑04‑2008 10:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  07‑04‑2008 10:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2008 11:25:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie