Przetarg nieograniczony na zadanie pn:' Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na terenie gminy Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. :" Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na terenie gminy Czechowice-Dziedzice".Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 12,20 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na terenie gminy Czechowice - Dziedzice:
I warstwa z grysem kamiennym w ilości 10 dm3/m2 o frakcji 4-8 mm,
II warstwa z grysem kamiennym w ilości 8 dm3/m2 o frakcji 2-5 mm,


Zakres robót obejmuje:
oczyszczanie skrapianych miejsc,
załadunek mechaniczny na samochody samowyładowcze i przejazd do miejsca wbudowania, mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową (I warstwa) z równomiernym rozścieleniem kruszywa i zwałowanie,
ponowne mechaniczne skropienie emulsją asfaltową ( II warstwa ) i równomierne rozścielenie kruszywa z zwałowaniem,
ręczne ustawienie znaków zabezpieczających,
pielęgnacja nawierzchni z usunięciem kruszywa niezwiązanego.

Na wbudowane materiały Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest przedstawić certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót -
załącznik nr 1 , specyfikacji technicznej - załącznik nr 2 , które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia - 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min.12 miesięcy
b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową o wartości min. 80.000 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3,
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót
o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową o wartości min. 80.000 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. tabela elementów rozliczeniowych -załącznik nr 5.

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 02. 06.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 02.06.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 97161-2008 w dniu 09.05.2008 r.Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  09‑05‑2008 10:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  09‑05‑2008 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2008 10:29:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie