Przetarg nieograniczony na zad. pn.:'Naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych-wyrównanie destruktem asfaltowym; Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej-wyk. naw. z destruktu asfaltowego'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: "Naprawę dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych - wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym; Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (14,30 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych i wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice z podziałem na zadania.


ZADANIE NR 1 - Naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych - wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym.

Zakres prac obejmuje:
- profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o gr. Warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
- wykonanie warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm.


ZADANIE NR 2 - Wykonanie podbudowy tłuczniowej lub frezowej w drogach gruntowych - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm.
- wykonanie warstwy odcinającej o grubości po zagęszczeniu 6 cm.
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm.
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - warstwa górna o grubości 7 cm.


Wartość przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań w ciągu trwania umowy nie może przekroczyć kwot dla: część I - 200 000 zł.; część II - 300 000 zł.

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 1, stanowią integralna część specyfikacji dla wszystkich zadań

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia - dla wszystkich zadań

Do 22 grudnia 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

dla zadania I
a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy
b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych - wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi

dla zadania II
a/ Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy
b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4.1. Dla zadania I - Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. naprawa dróg tłuczniowych, gruntowych, frezowych, z kostek lub płyt betonowych - wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.4.2. Dla zadania II - Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.1. i 1.4.2.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 4, 4a,


Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 09. 09.2008 r . o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 09. 09.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 193000-2008 w dniu 19.08.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  19‑08‑2008 10:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Draszczyk tel.:32 14-71-14 , w dniu:  19‑08‑2008 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2008 10:28:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie