Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadania pn.:'Budowa sali gimnastycznej w GP Nr 3 w Czechowiach-Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadnia pn. "Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 15,40 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.czechowice-dziedzice.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego Gminie Czechowice-Dziedzice w wysokości 1.450.000,00 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach".
Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat- 2009-2013.
Zabezpieczeniem będzie weksel własny " in blanco" z deklaracją wekslową.
Spłata rat kapitałowych będzie dokonywana kwartalnie w ostatni dzień roboczy miesiąca ( tj. marzec, czerwiec , wrzesień , grudzień).
Ilość rat : 20
Odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia od dnia następnego począwszy od daty przekazania kredytu na rachunek bankowy do dnia całkowitej spłaty włącznie.
Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla trzy miesięcznych depozytów międzybankowych liczonych jako średnia ze wszystkich notowań poprzedzających okres obrachunkowy oraz stałej marzy banku w stosunku rocznym na bazie 365 dni.
Odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia.
Do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 3M z dnia 31.10.2008r.

CPV : 66.13.00.00-5 - usługi udzielania kredytu

Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach -Dziedzicach "załącznik nr 1;
Rb-NDS za 2007 rok - załącznik nr 2;
Rb-NDS za III kwartały 2008r. - załącznik nr 3;
Rb-Z za 2007 rok - załącznik nr 4;
Rb-Z za III kwartały 2008 r. .- załącznik nr 5;

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne- załącznik nr 6;
Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS oraz o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 7;


Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 22.12.2008 r. - otrzymanie całości kredytu


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. warunkiem udzielenia kredytu jest wniesienie przez Gminę zabezpieczenia w formie weksla własnego " in blanco" bez poręczenia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 8.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 . oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 9,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.4. wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania,
1.5. oświadczenie ,iż warunkiem udzielenia kredytu jest wniesienie przez Gminę zabezpieczenia w formie weksla własnego " in blanco" bez poręczenia,
1.6. pełna symulacja udzielonego kredytu .

Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert:
Marża banku jako jedyny i całkowity koszt kredytu - 100 %Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 02.12.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.12.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 327177-2008 w dniu 21.11.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑11‑2008 13:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  21‑11‑2008 13:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2008 13:34:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie