'Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul.Stalmacha do DK -1 włączeniem do kanału w ul.Strażackiej'.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej ".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 74,80 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych ( pokój 415 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, tel. (0-32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej.
Realizacja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków:
- kanał R odc. R14 - R25.2 z włączeniem do istn. studni R14 w ul. Piasta
- kanał M odc. M6 - M15.1 z włączeniem do istn. studni M6 w ul. Strażackiej
Łącznie do wykonania:
kanał z rur PVC ø 250 mm - 180,5 mb
kanał z rur PVC ø 200 mm - 614 mb
kanał z rur PVC ø 160 mm - 235,5 mb
Termin zakończenia robót w ul. Legionów ustala się do dnia 30.09.2008r.

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w projekcie budowlanym - załącznik 1, przedmiarze robót- załącznik nr 2 , specyfikacji technicznej- załącznik nr 3 oraz w dodatkowych informacjach do wyceny robót - załącznik 4 ,które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CPV: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Do 28 listopada 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.3 robót kanalizacji sanitarnej w tym co najmniej :
- jedna robota obejmująca wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach min. ø 160 mm do ø 200 mm o łącznej długości min. 800 m, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
- dwie roboty obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm ,-każda i o łącznej długości min.1 km wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
2.3. kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.4.wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu :
- minimum 3 szt. koparko-ładowarki

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą " spełnia- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 5
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 6,
1.2. dowód wniesienia wadium
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót kanalizacji sanitarnej w tym co najmniej :
- jedna robota obejmująca wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach min. ø 160 mm do ø 200 mm o łącznej długości min. 800 m,
- dwie roboty obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm ,-każda i o łącznej długości min.1 km
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej roboty
c/ termin realizacji,
1.6. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.5.
1.7. uprawnienia budowlane dla kierownika do prowadzenia robót , kierowania ,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych z
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. wykaz ,iż wykonawca posiada dostępność do:
minimum 3 szt. koparko-ładowarki ,
1.9. kosztorys ofertowy uproszczony


Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: 5.500 zł.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 31 lipca 2008 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 Sala Narad.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 154731-2008 w dniu 09.07.2008 r.
Informacja wytworzona przez:
Aneta Pietryka tel.:32 214-71-14 , w dniu:  09‑07‑2008 11:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Pietryka tel.:32 214-71-14 , w dniu:  09‑07‑2008 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2008 11:20:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie