Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ' Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach - Etap II '.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach- etap II " .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 282,40 zł ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych ( pokój 415 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, tel. (0-32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl

I Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach- etap II.
Na przedmiot zamówienia składa się budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch elementów:
Element 1
Zmiana lokalizacji przepompowni ściekowej ścieków wraz z dostosowaniem sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach :
- część technologiczna ( kanał grawitacyjny + rurociąg tłoczny łącznie 420 mb + przepompownia ścieków ) w tym :
- Sp3-Sp3.2(Ng5) ø 400 mm PVC ( w ul. Królowej Jadwigi) L= 33,5m,
- Sp5-Ng1.4 ø 200 mm PVC ( w ul. Królowej Jadwigi) L= 96,5+ 17 m ( przyłączenie do szkoły i kościoła),
- Sp8-Gg3.4. ø 200 mm PVC L= 10,5m,
- Sp8-Sp12(Gg3). ø 250 mm PVC L= 67,5m( w ul. Rumana),
- Sp3-Sp8 ø 250 mm PVC ( w ul. Królowej Jadwigi) L= 142,5m,
- Sp3-pompownia ø 400 mm PVC L= 12,5m,
- S6-S6.1 ø 160 mm PVC L= 4,5m,
- ruroc. tłoczny PE-HD 110 L=35,5 m,
- pompownia ścieków 1 kpl - wydajność Q ok.30m3/h wraz z wyposażeniem
- część elektryczna
- kabel YAKY 4x16mm2 - 20 m
- kabel YKY 5x10mm2 - 10 m

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla elementu 1 określony jest w projekcie budowlanym - załącznik 1 ,1a ,1b, 1c, przedmiarze robót- załącznik nr 2 i 2a , specyfikacji technicznej- załącznik nr 3 oraz w dodatkowych informacjach do wyceny robót - załącznik 4 ,które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Element 2
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul . Rumana w Czechowicach -Dziedzicach
( kanał grawitacyjny ) w tym:
- Kanał sanitarny wzdłuż ul. Rumana (od ul. Traugutta - studniaGg3.6 do ul. Górniczej-studnia Gg26) z wyłączeniem odcinka kanału Gg3.3 do Gg3,
- przyłącza do budynków bezpośrednio włączone do kanału w ul. Rumana ( 18 szt)
- odgałęzienie od Gg10 do studni Ag2 wg profilu A wraz z przyłączem do budynku N6a,
- odgałęzienie od Gg18 do studni Gg18.1 wg profilu B wraz z przyłączami do budynków N28+ fund,.
- odgałęzienie od Gg20 do studni Hg1 wg profilu C wraz z przyłączem do budynku N32,
- odgałęzienie od Gg21 do studni Ig1 wg profilu D wraz z przyłączem do budynku N40.
Łącznie do wykonania:
kanał z rur PE100 SDR11 ø 250 mm wykonany metodą bezwykopową - 446 mb
kanał z rur PVC ø 250 mm w wykopie otwartym - 11 mb
kanał z rur PVC ø 200 mm w wykopie otwartym - 222 mb
kanał z rur PVC ø 160 mm w wykopie otwartym - 440 mb

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy dla elementu 2 określony jest w projekcie budowlanym - załącznik 5, przedmiarze robót- załącznik nr 6 , specyfikacji technicznej- załącznik nr 7 oraz w dodatkowych informacjach do wyceny robót - załącznik 4 ,które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CPV: 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II Termin wykonania zamówienia

Do 31 października 2009 roku.

III Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. Udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min.3 robót kanalizacji sanitarnej w tym co najmniej :
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm lub większych , wraz z min. 1 kpl przepompowni ścieków o wydajności Q min.30m3/h i o wartości min. 800 tys. zł brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm, lub większych i o wartości min. 1, 4 mln. zł brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach min. ø 160 mm do ø 200 mm , lub większych i o wartości min. 1, 4mln. zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
2.3. kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia robót, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych. wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą " spełnia- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 9 do SIWZ,
1.2. dowód wniesienia wadium
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b/ właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 3 robót kanalizacji sanitarnej w tym co najmniej :
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm lub większych , wraz z min. 1 kpl przepompowni ścieków o wydajności Q min.30m3/h i o wartości min. 800 tys. zł brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach min. ø 160 mm do ø 250 mm, lub większych i o wartości min. 1, 4 mln. zł brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
- jedno zadanie obejmujące wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach min. ø 160 mm do ø 200 mm , lub większych i o wartości min. 1,4 mln. zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej roboty
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. uprawnienia budowlane dla kierownika do prowadzenia robót , kierowania ,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci kanalizacyjnych z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.9. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.10. kosztorys ofertowy uproszczony


Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: 26.000,00 zł.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 24 czerwca 2008 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 czerwca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 305 Sala Narad.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 116903 - 2008 w dniu 02.06.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  02‑06‑2008 13:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  02‑06‑2008 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2008 14:34:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie