Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ' Remont alejek w Parku Miejskim'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Remont alejek w Parku Miejskim".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 17,00 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest remont alejek w Parku Miejskim.
Zakres prac obejmuje:
Rozebranie obrzeży - 338,00m; Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - 838,31m2; Wykonanie mechaniczne koryta o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni i chodników - 612,1m2; Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-611,5m2; Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 23,100m2; Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej - 634,6m2; Wykonanie rowków pod obrzeża o wymiarach 20 x 20 cm - 392m; Wykonanie ławy betonowej zwykłej po obrzeża - 3,92m3; Ułożenie obrzeży o wymiarach 20 x 6 - 392m; Humusowanie pobocza za obrzeżem z obsianiem trawą - 338m2; Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - 338m2; Demontaż ławek w parku, z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora - 12 kpl; Montaż nowych ławek - 16 kpl; Montaż nowych koszy na śmieci - 12 kpl; Frezowanie pni po usunięciu drzew ( d = 50 cm i d =80 cm ) - 3 kpl; Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych - 9 kpl; Regulacja pionowa włazów kanałowych - 1 kpl

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1, specyfikacji technicznej- załącznik nr 2, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów , technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CPV: 45.23.32.51-3 wymiana nawierzchni

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie robót : 16.06.2008 r.
Zakończenie robót : 31.07.2008 r.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejo wartości min. 140.000,00 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki
Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4 do siwz,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości min. 140.000,00 zł brutto każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym (parter).
Termin składania ofert upływa 21. 05.2008 r. o godz. 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 21.05.2008 r . o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 003- sala narad (przyziemie) .

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 89219-2008 w dniu 29.04.2008r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  29‑04‑2008 13:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  29‑04‑2008 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑04‑2008 13:38:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie