Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Zakup samochodu do OSP Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : Zakup samochodu do OSP Dziedzice"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 8,00 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl


Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu strażackiego- pożarniczego typ lekki dla OSP Dziedzice. Pojazd nowy w wersji do 3,5 tony na bazie furgonu z napędem na jedną oś.

Opis techniczny pojazdu określony jest w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV 34.11.40.00-9 pojazdy specjalne

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

Do 10 września 2008 roku.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 12 miesięcy gwarancji na cały pojazd;
b/wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dostawa samochodu strażackiego o wartości zadania minimum 100.000,00 zł PLN (brutto) każda, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 ,
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3,
1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3 dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4 wykaz wykonania / wykonywania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia tj. dostawa samochodu strażackiego o wartości zadania minimum 100.000,00 zł PLN (brutto) każda, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego
b/ zakres wykonanych dostaw
c/ wartość i termin realizacji
1.5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw o której mowa w pkt. 1.4

Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 08.07.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2008 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 140280 - 2008 w dniu 25.06.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑06‑2008 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  25‑06‑2008 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2008 13:15:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie