Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ' Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach'.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na "Budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (809,50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych ( pokój 415 ) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, tel. (0-32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http:// www.czechowice-dziedzice.pl

I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach, na działce nr 3483/20 stanowiącej własność Gminy Czechowice - Dziedzice, wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w urządzenia i sprzęt sportowy, zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego wykazem w części drugiej formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

Zakres robót obejmuje wykonanie wolnostojącego, parterowego, nie podpiwniczonego obiektu Sali gimnastycznej, z segmentem sanitarno - szatniowym, połączonej z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem przewiązką.
Dane techniczne obiektu :
- pow. zabudowy - 1060,00 m2
- pow. użytkowa - 836,20 m2
- kubatura - 6 789,00 m3
- wysokość budynku - 11,04 m
- kategoria obiektu - IX
- pow. sali gimnastycznej - 755,00 m2
- pow. zaplecza socjalno-szatniowego wraz z przewiązką - 305,00 m2

Dane konstrukcyjno - materiałowe.
a/ Ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe, wylewane na mokro z betonu żwirowego B-20, zbrojone stalą A-III N.
b/ Ściany fundamentowe - wylewane monolitycznie z betonu żwirowego B-20 z termoizolacją z płyt styropianowych gr. 5 cm.
c/ Ściany zewnętrzne - w systemie szalunków traconych z płyt zrębko-cementowych np. Velox, z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20,oraz styropianową warstwą termoizolacji gr. 10 cm.
d/ Ściany wewnętrzne nośne - w systemie j/w, z rdzeniem żelbetowym wylewanym monolitycznie z betonu żwirowego B-20, bez termoizolacji.
e/ Belki podciągowe, nadprożowe, wieńce, rygle, rdzenie, schody i podjazdy - żelbetowe, wylewane monolitycznie z betonu B-20, zbrojone stalą AIII.
f/ Stropodach sali gimnastycznej, przewiązki i segmentu zaplecza szatniowego - z prefabrykowanych więzarów drewnianych, łączonych płytkami kolczastymi np. wg. technologii MiTek Industries.
g/ Ścianki działowe z płyt zrębkowo-cementowych gr. 10 cm
h/ Pokrycie połaci dachu - blachą stalową na rąbek LT.
i/ Okna, naświetla, drzwi zewnętrzne - aluminiowe, szklone szybami P-4 zespolonymi o wsp.k=1,1

Inne dane dotyczące obiektu.
a/ Izolacje termiczne - fundamenty - płyty styropianowe gr. 5cm.
- ściany zewnętrzne - płyty styropianowe FS 15 gr 10cm.
- posadzki - płyty styropianowe FS 20 gr. 5 cm.
- stropodach - wełna mineralna- unimaty gr. 20 cm
b/ Tynki zewnętrzne - silikatowe w strukturze gładkiej.
c/ Tynki wewnętrzne - gipsowo-wapienne - natrysk 4 mm
d/ Malowanie ścian i sufitów - farbami akrylowymi lateksowymi zmywalnymi.
e/ Posadzka - sali gimnastycznej - sportowa, wielofunkcyjna, powierzchniowo elastyczna o gr. min.4mm na płycie wiórowej na podwójnym ruszcie drewnianym,
- zaplecze - płytki ceramiczne.
f/ Sufity - sala gimnastyczna - podwieszony na ruszcie, płyty z wełny szklanej, specjalistyczny dla obiektów sportowych,
- w innych pomieszczeniach - podwieszony na ruszcie, płyty z wełny
szklanej, stosownie do rodzajów pomieszczeń
g/ Okładziny ścian - płytki ceramiczne do wys.2,0 m.
h/ Nawierzchnie chodnika i drogi wewnętrznej z kostki betonowej.

Zakres ilościowy i rzeczowy robót określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, zestawieniu ilościowym i rzeczowym wyposażenia sali (w części drugiej formularza cenowego) - załącznik nr 5, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2), zestawieniu ilościowym i rzeczowym wyposażenia sali (w części drugiej formularza cenowego załącznik nr 5) oraz przedmiarze robót (który stanowi opracowanie pomocnicze) lecz muszą spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez projektanta.

CPV 45.21.22.22-8 sale gimnastyczne
45.21.00.00-2 roboty budowlane w zakresie budynków
45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę
45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.40.00.00-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
36.40.00.00-5 artykuły i sprzęt sportowy
36.42.00.00-1 sprzęt gimnastyczny

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II Termin wykonania zamówienia

Do 14 sierpnia 2009 roku.

III Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1 Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. Udzielenie min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia,
2.2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o kubaturze min. 6 700 m3 wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora
lub
wykonanie jednej sali gimnastycznej lub hali sportowej j.w. i innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 6 700 m3 wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora.
2.3. Wykazanie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczające do realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym powyższe wymagania będzie informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty.
2.4. Zapewnienie wykwalifikowanego personelu wykonawczego i dozoru technicznego,
a/ kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
b/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c/ kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych bez ograniczeń wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.5. Wykonawcy zobowiązują się wykonać siłami własnymi 60 % zakresu rzeczowego umowy.


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


IV Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ,
1.2. dowód wniesienia wadium
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej:, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat,
b/ właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskanie zgody na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch obiektów sal gimnastycznych lub hal sportowych o kubaturze min. 6 700 m3 wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora
lub
wykonanie jednej sali gimnastycznej lub hali sportowej j.w. i innego obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 6 700 m3 wraz z potwierdzeniem należytego wykonania przez inwestora,
Wykaz ten winien zawierać:
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanej roboty wraz z podaniem kubatury
c/ wartość i termin realizacji,
1.7. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1.6.
1.8. dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień dla kierownika budowy :
a/ do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych bez ograniczeń
wraz z poświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego .
1.9. dokument potwierdzający wymagania - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.10. formularz cenowy z podziałem na elementy - Załącznik nr 5


Kryterium oceny ofert : Cena 100 %

Wadium: 35.000,00 zł.

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 09 lipca 2008 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 131077-2008 w dniu 17.06.2008 r.


Plik pdf Pytania i odpowiedzi I
08‑07‑2008 08:23:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Modyfikacja
04‑07‑2008 12:52:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  17‑06‑2008 08:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  17‑06‑2008 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2008 08:31:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie