Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Przebudowa ulicy Na Łuku w Ligocie'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Przebudowa ulicy Na Łuku w Ligocie".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 56, 20 zł ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.00, tel. 0.32-214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Na Łuku w Ligocie.
Zakres robót:
Jezdnia - roboty pomiarowe, karczowanie samosiejek, ścięcie poboczy o grubości 10 cm - 234 m2, wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem o grubości 7 cm - 1873 m2, na łukach o grubości 10 cm - 10, 609 m3, skropienie podbudowy asfaltem, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 1873 m2, skropienie nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 1816 m2, wzmocnienie poboczy tłuczniem o grubości - 10 cm - 49,32 m3, zjazdy - koryto podbudowy tłuczniowej nawierzchnia asfaltowa - 82,5 m2,

CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1, szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 2, przedmiar robót - załącznik nr 3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

Do 16 maja 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w
niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu, o wartości min. 100 000 zł / brutto / każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4.wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech robót podobnych do przedmiotu zamówienia tj. budowa lub przebudowa dróg o nawierzchni z asfaltobetonu, o wartości min. 100 000 zł / brutto / każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac,
c/ wartość i termin realizacji,
1.5.dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6.wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom ( załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony


Wadium : nie wymagane


Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 4 marca 2008 r. do godz. 9:00 .
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 marca 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 28660 - 2008 w dniu 12.02.2008 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑02‑2008 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  12‑02‑2008 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 10:17:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie