Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Remont ulicy Partyzantów w Czechowicach - Dziedzicach'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont ulicy Partyzantów w Czechowicach - Dziedzicach".


Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 10 ,10 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Partyzantów w Czechowicach - Dziedzicach.
Długość odcinka do remontu - 792 mb.
Zakres prac obejmuje:
Ścięcie poboczy mechanicznie na średnią grubość 15 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku. Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni ulepszonej z bitumu. Skropienie asfaltem przed każdym ułożeniem warstwy bitumicznej - 2 828,44 m2.
Wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 0 - 6 cm - 2 828,44 m2.
Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z oblaniem krawędzi bitumem - 2 828,44 m2.
Utwardzenie poboczy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 139,702.
Plantowanie i oczyszczanie poboczy.
Wjazdy:
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w celu przekładki. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grubości 4 cm - 76,60 m2. Wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, wyrównanie i uzupełnienie tłucznia na wjazdach - 36,919 m3 .

CPV 45.23.32.23 - 8 - wymiana nawierzchni drogowej


Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1, specyfikacji technicznej - załącznik nr 2, w opisowej charakterystyce zadania - załącznik nr 3, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
b/ wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac podobnych do przedmiotu zamówienia ( tj. położenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie wjazdów, ułożenie kostki brukowej) o wartości min. 200 000 każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
c/ posiadanie przez kierownika budowy uprawnień wykonawczych do kierowania robotami drogowymi


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. trzech prac podobnych do przedmiotu zamówienia ( tj. położenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie wjazdów, ułożenie kostki brukowej o wartości min. 200 000 zł brutto każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. uprawnienia budowlane dla kierownika do budowy dróg wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
1.7. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: nie wymagane

Kryterium oceny ofert: cena 100%


Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 02.07.2008 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.07.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą : 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 125866-2008 w dniu 11.06.2008 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi
30‑06‑2008 11:55:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
11‑06‑2008 10:08:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑06‑2008 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  11‑06‑2008 09:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2008 10:09:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie