Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:'Naprawa przełomów w drogach asfaltowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn. : "Naprawa przełomów w drogach asfaltowych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 9,50 zł. ) można odebrać
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami pok. 209 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.00, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest naprawa przełomów w drogach asfaltowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice na ulicach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zakres robót:
1.wycięcie uszkodzonych miejsc mechanicznie ,
2.oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
3.rozgrzanie bitumu i skropienie naprawianych miejsc,
4.rozścielenie mieszanki mineralno- bitumicznej grysowej zamkniętej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od grubości uszkodzeń,
5.zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
6.skropienie bitumem połączeń i zasypanie drobnym kruszywem zgodnie z KNR 2-31 tablica 1106.
Materiał z odzysku ( rumosz ) zagospodarowuje wykonawca we własnym zakresie.

Planowana ilość przełomów do naprawy w 2008 roku na ulicach gminnych o nawierzchni bitumicznej:
przełomy o powierzchni do 2 m2 - 200 t
przełomy o powierzchni powyżej 2 m2 - 60 t

Specyfikacje techniczne stanowią Załącznik nr 1a do SIWZ

CPV: 45.23.31.40-2 roboty drogowe

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Termin wykonania zamówienia

Do 22 grudnia 2008 roku.

Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a/ Udzielenie min. 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
b/ Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac asfaltowych podobnych do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości min. 200.000 zł. brutto , wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania
c/ Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu:
- recykler lub stacjonarna wytwórnia mas bitumicznych,
- walec lub zagęszczarka,
- piła spalinowa do cięcia nawierzchni asfaltowych,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4.wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac asfaltowych podobnych do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości min.200.000 zł. brutto , wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Wykaz ten winien zawierać :
a/ nazwę zamawiającego,
b/ dokładny zakres wykonanych prac
c/ wartość i termin realizacji,
1.5. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.4.
1.6. wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca do wykonywania przedmiotu zamówienia,
1.7. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.8. formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ

Wadium : nie wymagane

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 15.02.2008 r. do godz. 9:00 .
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.02.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.


Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekaze do BZP pod numerem 17073-2008 w dniu 24.01.2008 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
24‑01‑2008 14:36:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
471KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  24‑01‑2008 14:36:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  24‑01‑2008 14:36:58
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2008 14:36:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie