Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:'Mechaniczne, ręczne oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych oraz pozimowe sprzątanie chodników'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na " Mechaniczne, ręczne oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych oraz pozimowe sprzątanie chodników ".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 12,70 zł. ) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach -Dziedzicach, Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami pok. 209 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 8.00-15.00, w czwartek w godz. 9.30-16.30, tel. (0.32) 214-71-38 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stornie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne, ręczne oczyszczanie ulic gminnych i powiatowych oraz pozimowe sprzątanie chodników.

1.Pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników gminnych oraz powiatowych :
a)ręczne usunięcie zaległej darni wokół krawężników drogowych;
b)ręczne usunięcie darni wokół obrzeży chodnikowych;
c)oczyszczanie z zanieczyszczeń chodników oraz wysepek;
d)oczyszczanie z zanieczyszczeń jezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczanie jezdni wyłączonej z ruchu;
e)mechaniczne oczyszczenie ulic;
f)wywóz nieczystości na wysypisko wraz z opłatą za zagospodarowanie.

2.Letnie i jesienne oczyszczanie jezdni gminnych i powiatowych:
a)ręczne usunięcie zadarnienia wokół krawężników drogowych;
b)mechaniczne oczyszczanie ulic;
c)oczyszczanie jezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczanie jezdni wyłączonej z ruchu;
d)wywóz nieczystości na wysypisko wraz z opłatą za zagospodarowanie.


CPV 90.20.00.00-9 usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
CPV 90.21.00.00-2 usługi sprzątania ulic

Zakres zadania stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji;
Wykaz jezdni powiatowych do pozimowego, letniego i jesiennego mechanicznego oczyszczania wraz z przylegającymi wysepkami i zatokami - załącznik nr 1a;
Wykaz jezdni gminnych do pozimowego, letniego i jesiennego mechanicznego oczyszczania wraz z przylegającymi wysepkami i zatokami - załącznik nr 1b;
Wykaz chodników powiatowych , wysepek, mostów do pozimowego oczyszczania, zamiatania - załącznik nr 2 a;
Wykaz chodników gminnych, parkingu, wąwozu, przejścia pod torami do pozimowego oczyszczania, zamiatania - załącznik nr 2 b;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia

1. Pozimowe oczyszczanie jezdni i chodników:
Termin rozpoczęcia: 27 luty 2008 r.
Termin zakończenia : 21 marzec 2008 r.

2. Letnie oczyszczanie jezdni:
Termin rozpoczęcia: 23 czerwiec 2008 r.
Termin zakończenia : 14 lipiec 2008 r.

3. Jesienne oczyszczanie jezdni:
Termin rozpoczęcia: 20 października 2008 r.
Termin zakończenia: 7 listopada 2008 r.


Warunki wymagane od wykonawców

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
a/ posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
a) Wykonawca winien wykazać się dostępem do następującego sprzętu:
- dostępność do mechanicznej zamiatarki do oczyszczania ulic

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 4,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy).
1.4 wykaz, iż wykonawca posiada dostępność do :
a/ mechanicznej zamiatarki do oczyszczania ulic
1.5. wykaz prac powierzonych do wykonania przez Wykonawcę podwykonawcom (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców.)
Wykaz powinien zawierać:
a/ podanie zakresu prac wraz z procentowym udziałem, które dany podwykonawca będzie realizował,
1.6. Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5,


Wadium : nie wymagane


Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym (parter) do dnia 05.02.2008 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.02.2008 r. o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego w pok. 003- sala narad .

Termin związania ofertą: 30 dni

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
23‑01‑2008 10:45:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
675KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  23‑01‑2008 10:43:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  23‑01‑2008 10:43:58
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2008 10:43:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie