Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:' Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 9.300.000 zł'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 9.300.000 zł".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 25,45 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 408 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu na pokrycie deficytu. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat (w latach 2010-2014). Kredyt zostanie przekazany w transzach w miesiącu grudniu 2009 roku. Zabezpieczeniem będzie weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową bez poręczenia.
Spłata rat kapitałowych będzie dokonywana miesięcznie na 15-stego każdego miesiąca. Ilość rat - 60.Odsetki będą naliczane od aktualnego zadłużenia od dnia następnego począwszy od dat przekazania kredytu na rachunek bankowy do dnia całkowitej spłaty włącznie.
Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych oraz stałej marży banku wyrażonej w punktach procentowych. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w dniu pierwszego uruchomienia kredytu w oparciu o stawkę WIBOR z dnia poprzedzającego ten dzień i będzie ulegało zmianie co miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. Jeżeli w dniu poprzedzającym nie ma notowań stawki WIBOR to należy ją przyjąć z ostatniego dnia, w którym notowanie było dostępne.
Od kwoty zaciągniętego kredytu Gmina Czechowice-Dziedzice nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji poza marżą banku, która będzie jedynym i całkowitym kosztem kredytu.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty zaciągniętego kredytu.
Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące wykorzystania udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości. Zamawiający nie przewiduje prowizji od ewentualnych zmian umowy kredytowej.
Przed podpisaniem umowy zostaną udostępnione oryginały zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi:
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 r. -załącznik nr 1;
Uchwały RIO - załącznik nr 2;
Sprawozdania roczne za 2008 rok - załącznik nr 3;
Sprawozdania za II kwartały 2009 rok- załącznik nr 4;
Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS oraz o nie zaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 5;

CPV : 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. l pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 30.12.2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców

1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
l .4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu :
2.1. warunkiem udzielenia kredytu jest wniesienie przez Gminę zabezpieczenia w formie weksla własnego " in blanco" bez poręczenia.
2.2. wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania.
2.3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia - nie spełnia , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 6.
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 7,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. kopia dokumentu wniesienia wadium;
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( konsorcjum , spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 1.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.5.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w dziale VI pkt 1.2. zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. zaświadczenia:
a/ właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płaceniem podatków i opłat;
b/ z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
Wykonawca będący spółką jawną lub cywilną przedstawia w/w zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat przez spółkę.
1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
1.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
1.9. wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
1.10. oświadczenie, iż warunkiem udzielenia kredytu jest wniesienie przez Gminę
zabezpieczenia w formie weksla własnego " in blanco" bez poręczenia,
1.11. kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r. , Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe oświadczenie, że Wykonawca rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wadium: 8.808,00 zł

Kryterium oceny ofert: marża banku jako jedyny i całkowity koszt kredytu - 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym ( parter ) do dnia 20 listopada 2009 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 listopada 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 60 dni

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: dnia 12.10.2009r. pod numerem 2009-118831

Plik doc Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn.:" Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 9.300 000 zł"
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pytania i odpowiedzi IV
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
341KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Modyfikacja
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi III
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Modyfikacja
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Pytania i odpowiedzi II
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Pytania i odpowiedzi I
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip SIWZ
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
14,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  12‑10‑2009 15:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Ciołkiewicz tel.:32 2147114 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑10‑2009 09:00:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive