Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:'Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1'.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMBurmistrz Czechowic - Dziedzic ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1".

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 53,30 zł.) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach, Biuro Zamówień Publicznych pok. 415 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. (0.32) 214-71-14 lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.czechowice-dziedzice.pl

Przedmiot zamówienia :
Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1.
Zakres prac obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu ław fundamentowych;
- izolacja balkonu, odprowadzenie wody i skroplin z klimatyzatora (montaż odwodnienia na ścianie elewacji);
- wymiana drzwi wejściowych i awaryjnych (tylnych), usunięcie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi awaryjnymi, montaż nowego zadaszenia;
- remont schodów wejściowych ;
- czyszczenie cokołu kamiennego na elewacji frontowej i portalu nad wejściem;
- płukanie instalacji C.O., montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, montaż automatyki pogodowej w kotłowni do kotła C.O.;
- wymiana obróbek blacharskich (parapety, okucia, rynny spustowe);
- przebudowa uchwytów chłodnic klimatyzacyjnych umieszczonych na elewacji.

Szczegółowy zakres prac wraz z opisem technicznym zawiera dokumentacja projektowa - załącznik nr 1; specyfikacje techniczne - załącznik nr 2; przedmiar robót - załącznik nr 3;
które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CPV: 65.00.00.00-3 - obiekty użyteczności publicznej;
45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe;
45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie;
45.43.00.00-0 - pokrywanie podłóg i ścian;
45.44.30.00-4 - roboty elewacyjne;
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych .
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ,o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Termin wykonania zamówienia

Do 15 listopada 2009 r.

Warunki wymagane od wykonawców
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp :
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
1.4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.
2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
2.1. udzielenie min. 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia;
2.2. wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac
o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości min. 200 000 zł. brutto
w tym min. 900 m2 powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia i min. 100 m2
powierzchni ścian przeznaczonych do izolacji pionowej ( poniżej terenu ) wraz
z potwierdzeniem ich należytego wykonania;
2.3. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającą/posiadającymi aktualne
uprawniania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno - budowlanej;

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła " spełnia - nie spełnia ", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty:
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ,
1.2. kopia dowodu wniesienia wadium,
1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie
( konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( załączyć jeżeli dotyczy),
1.5. wykaz wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch prac o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości min. 200 000 zł. brutto w tym min. 900 m2 powierzchni ścian przeznaczonych do docieplenia i min. 100 m2 powierzchni ścian przeznaczonych do izolacji pionowej ( poniżej terenu ) każda,
Wykaz ten winien zawierać :
a) nazwę zamawiającego,
b) dokładny zakres wykonanych prac,
c) wartość i termin realizacji,
1.6. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, o których mowa w pkt. 1.5.
1.7. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy), wraz z uprawnieniami
budowlanymi dla kierownika w specjalności ogólno - budowlanej z przynależnością do
właściwej izby samorządu zawodowego,
1.8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.7., wykonawca
wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
1.9. Wykaz prac powierzonych do wykonania podwykonawcom
(załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy
podwykonawców).
Wykaz powinien zawierać:
a) podanie zakresu prac, który dany podwykonawca będzie realizował,
1.10. kosztorys ofertowy uproszczony.

Wadium: 2.651,00 zł.

Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Oferty należy składać na adres Zamawiającego - Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, na biurze podawczym
( parter ) do dnia 17.07.2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.07.2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 003 - przyziemie.

Termin związania ofertą: 30 dniOgłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP pod numerem 210678 - 2009 w dniu 26.06.2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  26‑06‑2009 13:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Olaf Dąbrowski
email: zp@czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214-71-14 fax: partykag
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2009 14:03:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive